Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och professionell utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and Professional Development

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OM401

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och ekonomi. Röntgensjuksköterskan som ledare i vårdarbetet och i samverkan med andra professioner/yrkesgrupper i vården ingår. Kunskap om förändringsprocesser och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa studeras. De olika områdena belyses utifrån professionen samt i ett intersektionellt perspektiv. Kursen är indelad i tre delar; Förändringsprocessen, Organisation och ledarskap samt Arbetsrätt och arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för yrkesansvar och arbetsrättslagstiftningens betydelse för röntgensjuksköterskans ledande funktion
  • beskriva teorier om organisation och organisationsutveckling samt reflektera över ledarskapsteoretiska begrepp
  • beskriva metoder för förändringsarbete
Färdighet och förmåga
  • visa på förmåga att analysera faktorer av betydelse för implementering av ny kunskap inom radiografi samt planera genomförandet av ett förändringsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa på förmåga att reflektera över, analysera samt värdera organisationens och ledarskapets förutsättningar och betydelse för verksamhetens kvalitét och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa med fokus på röntgensjuksköterskans yrkesroll/arbetsledande roll  arbetsrelaterad hälsa/ohälsa med fokus på röntgensjuksköterskans yrkesroll/arbetsledande roll 
  • visa på förmåga att identifiera egna behov av professionell utveckling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i  termin 1-4 samt genomgången kurs Radiografi V i termin 5.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt där kunskap och erfarenhet från tidigare kurser, VFU/yrkeserfarenhet ingår. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och seminarier. Inom samtliga arbetsformer används litteratur och digitala verktyg som stöd för lärandeprocessen. Obligatoriska moment är seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell skriftlig webbaserad hemtentamen, en skriftlig inlämningsuppgift i par, med individuella bedömningar efter fastställda kriterier och en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, med individuella bedömningar efter fastställda kriterier, samt en individuell skriftlig analys.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM401 överlappar helt med innehållet i 3OM263
-Kursen 3OM401 ersätter kursen 3OM263

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-11100-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genusyrsel & normuppror [Elektronisk resurs]
Ejd (Red.) Maria, Wisti Kent, Zachrisson Lisa
Vårdförbundet : 2014 :
Elektronisk resurs
ISBN: 9789170431012
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska:
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor : 2012 :
http://www.swedrad.com/images/stories/kompetensbeskrivning/komptetensbeskrivning_2012_02_20.pdf
Obligatorisk

Teamarbete och förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård.
Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkarsällskapet. : 2013 :
http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-filer/Karnkompetenser.pdf
Obligatorisk

Vårdförbundet - Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor
Vårdförbundet :
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf
Obligatorisk