Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp

Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM413

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi, läkemedelsgenomgångar samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning, till barn och äldre belyses. Kursen innefattar sjukdomslära, omvårdnad och farmakoterapi med inriktning mot allergisjukdomar, astma, hudsjukdomar, infektionssjukdomar, inflammatoriska tillstånd och smärta, ögon- och öronsjukdomar, munhälsoproblem, mag- och tarmproblem, näringsbristtillstånd samt gynekologiska besvär och urininkontinens. Genus, ålderns och de fysiologiska förutsättningarnas betydelse för läkemedelsbehandling behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • förstå och kritiskt värdera läkemedelsbehandling inklusive läkemedelsupptag, verkningsmekanismer och eliminering ur människokroppen
 • genom en fördjupad förståelse identifiera de sjukdomstillstånd som förskrivningsrätten omfattar
Färdighet och förmåga
 • förstå och kunna informera om de läkemedel som används med restriktion under graviditet och amning
 • förskriva de läkemedel som förskrivningsrätten, enligt gällande regelsystem, omfattar samt dokumentera och värdera följsamhet till och effekter av behandlingen
 • förebygga, identifiera, åtgärda samt rapportera läkemedelsbiverkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera förutsättningar för läkemedelsbehandling utifrån ålder, fysiologiska förutsättningar och genus samt andra socioekonomiska aspekter
 • kritiskt värdera potentiellt negativa effekter av polyfarmaci
 • identifiera och kritiskt värdera litteratur kring behandling inom distriktssköterskans ansvarsområde samt uttala sig om evidensläget för behandlingen

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. De olika arbetsformerna anpassas efter de förväntade studieresultaten. Seminarier liksom gruppövningar är obligatoriska.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuella tentamina, casebaserat seminarium i grupp samt gruppexamination av litteratursammanställning inom ämnesområdet.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM413 överlappar helt med innehållet i 3OM198
-Kursen 3OM413 ersätter kursen 3OM198

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Sjuksköterskors förskrivning av läkemedel : en handbok
  Brobeck Elisabeth, Norell Pejner Margaretha
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 219 sidor :
  ISBN: 9789144133010
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk praktik, ISBN 9789144109022
  Willman Ania, Bahtsevani Christel, Nilsson Roland, Sandström Boel
  Lund : Studentlitteratur : 2016 :
  Obligatorisk

  Farmakologi och läkemedelsanvändning
  Roman Elisabet, Nordeng Hedvig, Spigset Olav
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 400 sidor :
  ISBN: 9789144129709
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  FASS
  FASS Läkemedel i Sverige : Senaste utgåvan
  Stockholm: LINFO :
  Obligatorisk

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heise Löwgren Camilla
  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. 2019.
  Femtionde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : xx, 956 sidor :
  ISBN: 9789147131310
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  HSLF-FS 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel [Elektronisk resurs]
  2018 :
  https://socialstyrelsen.se/_api/publication/huvuddokument/?artikelnummer=2018-10-14
  Obligatorisk

  Lindholm Christina
  Sår
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 391 sidor :
  ISBN: 9789144116013
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akuta hudsjukdomar
  Zachariae Claus, Gniadecki Robert, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Emtestam Lennart
  2., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-47-11398-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 38

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk praktik, ISBN 9789144109022
  Willman Ania, Bahtsevani Christel, Nilsson Roland, Sandström Boel
  Lund : Studentlitteratur : 2016 :
  Obligatorisk

  Farmakologi och läkemedelsanvändning
  Roman Elisabet, Nordeng Hedvig, Spigset Olav
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 400 sidor :
  ISBN: 9789144129709
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  FASS
  FASS Läkemedel i Sverige : Senaste utgåvan
  Stockholm: LINFO :
  Obligatorisk

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heise Löwgren Camilla
  Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. 2019.
  Femtionde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : xx, 956 sidor :
  ISBN: 9789147131310
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  HSLF-FS 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel [Elektronisk resurs]
  2018 :
  https://socialstyrelsen.se/_api/publication/huvuddokument/?artikelnummer=2018-10-14
  Obligatorisk

  Lindholm Christina
  Sår
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 391 sidor :
  ISBN: 9789144116013
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akuta hudsjukdomar
  Zachariae Claus, Gniadecki Robert, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Emtestam Lennart
  2., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-47-11398-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Apoteket AB
  Läkemedelsboken
  Senaste upplaga : Apoteket AB :
  Obligatorisk

  Borg Yvonne
  Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer
  5. utg. : Stockholm : Apotekarsocieteten : 2012 : 124 s. :
  ISBN: 978-91-979452-4-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Farmakologi
  Lindström Erik, Norlén Per
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 443 s. :
  ISBN: 9789147114221
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  FASS
  FASS Läkemedel i Sverige : Senaste utgåvan
  Stockholm: LINFO :
  Obligatorisk

  Raadu Gunnel
  Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
  45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
  ISBN: 9789147111619
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2009 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-47-09327-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindholm Christina
  Sår
  3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-05442-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Farmakologi och läkemedelsanvändning
  Nordeng Hedvig, Spigset Olav
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2014 : 449 s. :
  ISBN: 9789144090856
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Socialstyrelsen
  Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2 001:16) : Om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2 006:23)
  Socialstyrelsen :
  Obligatorisk

  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
  Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-44-05644-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akuta hudsjukdomar
  Zachariae Claus, Gniadecki Robert, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Emtestam Lennart
  2., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 202 s. :
  ISBN: 978-91-47-11398-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.