Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Gynekologisk och sexuell hälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Gynecological and Sexual Health

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 3OM423

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-12-17

Innehåll

I kursen introduceras och fördjupas kunskapen om gynekologiska sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner (STIs), samt infertilitet, inducerad och spontan abort som påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan oavsett könstillhörighet. Kursen belyser även normala förändringar i kvinnans endokrinologi/fertilitet under livscykeln samt ger en introduktion i området antikonception. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom gynekologisk verksamhet ingår, inkluderande rådgivning, gynekologisk undersökning, provtagning och behandling samt vård vid inducerad och spontan abort. Kursen inkluderar gynekologiska fallstudier och utforskar perspektiv som exempelvis genus, etik, transkultur och intersektionalitet och hur de påverkar hälsan. Även hållbarhetsaspekter som främjar hälsosam och hållbar livsmiljö behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara olika benigna och maligna gynekologiska sjukdomar, förändringar och tillstånd, identifiera och formulera frågeställningar avseende gynekologisk och sexuell hälsa samt visa kunskap och förståelse om hur sexualiteten kan påverkas och förändras
  • beskriva och förklara orsaker till infertilitet, samt identifiera problemområden rörande infertilitet och dess behandling
  • beskriva och informera om olika antikonceptionsmetoder, dess verkan och användningsområde i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer
Färdighet och förmåga
  • identifiera problem och diskutera relevanta åtgärder och rådgivning vid risk för eller konstaterad sexuellt överförbar infektion (STI) enligt gällande lagstiftning inom ämnesområdet
  • förklara frågeställningar rörande inducerad abort, kvinnans och närståendes behov av stöd samt handläggning utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer
  • genomföra gynekologisk undersökning och adekvat provtagning under handledning samt förmedla information och undervisa patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över egen kunskapsutveckling och värderingar om inducerade och spontana aborter, STI, infertilitet och antikonceptionsmetoder samt sexualitetens betydelse för individens hälsa
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation
  • självständigt bedöma, kritiskt analysera och värdera fakta och frågeställningar samt ta ställning för relevant åtgärd i relation till kvinnans situation, där genus-, etik-, transkulturella och intersektionella perspektiv beaktas

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kursen Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp eller motsvarande är genomförd.

Undervisningens upplägg

Kursen ingår i barnmorskeprogrammets obligatoriska kurser och genomförs delvis nätburen och motsvarar heltidsstudier.  Under kursen genomförs viss undervisning på studieorten.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande med kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar samt seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs under två veckor inom gynekologi med fortlöpande handledning. Obligatoriska moment utgörs av färdighetsövningar inför VFU, aktivt deltagande i seminarier samt VFU med individuell uppföljning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen och individuell inlämningsuppgift.
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM423 överlappar helt med innehållet i 3OM344
- Kursen 3OM423 ersätter kursen 3OM344

Litteratur