Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Evidensbaserad vård och omsorg, 7,5 hp

Engelskt namn: Evidence-Based Practice in Health and Social Care

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2020-01-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM431

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Radiografi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar begrepp inom evidensparadigmet samt olika metoder för sökning av litteratur, kritisk granskning och värdering av evidens inom vård och omsorg. Teoretiska grunder för processen såväl som förhållningssättet med evidensbaserad/kunskapsbaserad vård och omsorg introduceras och reflekteras. Genom att tillämpa olika granskningsmallar tränas studenten i att systematisera tillgänglig vetenskaplig kunskap. Vidare behandlas metoder för hur kvantitativa såväl som kvalitativa studier sammanställs och ligger till grund för grad av evidens. Kritisk granskning av kunskapsöversikter ingår samt att reflektera över vad kunskap om intersektionalitet betyder för kunskapsbaserad vård och omsorg.  

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • inhämta och sammanställa kunskap om vad evidens som process och förhållningssätt innebär och visa förtrogenhet med evidens inom olika områden inom vård och omsorg
  • analysera, diskutera och värdera intersektionalitet relaterat till studier som används inom vård och omsorg
Färdigheter och förmåga
  • tillämpa systematiska principer för evidens som process samt reflektera över vad evidensbaserat förhållningssätt innebär i framtagande av beslutsunderlag inom vård och omsorg
  • formulera kliniska frågeställningar och använda systematisk evidensprocess för att söka kunskap, sammanställa resultat och kritiskt granska dessa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera, diskutera och värdera studier som används som evidens för insatser i det egna verksamhetsområdet
  • reflektera över olika typer av kunskap som är av betydelse för kunskapsbaserad vård och omsorg

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp inom folkhälsa, vård eller omsorg, samt minst 12 månader heltid yrkeserfarenhet inom motsvarande områden. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätbaserad, men inleds och avslutas med 2-3 dagar på studieorten.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Sökning i databaser ingår utifrån egna formulerade kliniska frågeställningar av relevans för evidensbaserad vård och omsorg.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift, seminarium samt skriftlig rapport som behandlas vid seminarium.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Senaste upplaga gäller.

Nordström J
Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Stockholm : Karolinska University Press : 2007 :
Obligatorisk

Pilhammar Andersson Ewa
Erfarenhetsbaserad kunskap och lärande inom vård och medicin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 104 s. :
ISBN: 978-91-44-05480-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
Fritt tillgänglig via Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 9789175850528 (print)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2013 : 164 s. :
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok
ISBN: 9789185413553 (tryck)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar.