Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pre- och intraoperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 6 hp

Engelskt namn: Pre- and Intraoperative Care in Anesthetic Nursing

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OM457

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-04-21

Innehåll

I kursen studeras pre- och intraoperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående. Studier av etik och intersektionalitet, vårdorganisation, säkerhetskontroller, positionering, infektionsprevention, profession, ledarskap, team och teamarbete, arbetsmiljö samt vårdmiljö ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • analysera och beskriva vårdens organisation, vård- och arbetsmiljö, profession, ledarskap och teamarbete utifrån vetenskaplig grund och med en helhetssyn på människan
Färdighet och förmåga
  • utifrån vetenskaplig grund identifiera, bedöma, analysera, åtgärda och utvärdera omvårdnad som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter samt redovisa vårdåtgärder avseende infektionsprevention
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • utifrån ett intersektionellt och etiskt förhållningsätt analysera och beskriva patienters, närståendes och professionellas perspektiv på hälsa, ohälsa hos personer med akut sjukdom eller skada

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Auskultation på operationsavdelning, seminarium och kliniska övningar är obligatoriska utbildningsmoment.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en individuell webbaserad tentamen, en individuell skriftlig inlämningsuppgift och Objective Structured Clinical Examinations (OSCE, Fri luftväg). 

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM457 överlappar delvis med innehållet i 3OM357
-Innehållet i modulerna individuell webbaserad tentamen och den individuella inlämningsuppgiften inom kursen 3OM457 överlappar helt med innehållet i modulerna individuell webbaserad tentamen och den individuella inlämningsuppgiften inom kursen 3OM357.
-Kursen 3OM457 ersätter kursen 3OM357

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.