Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsodontologi, 5 hp

Engelskt namn: Community Dentistry

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 3OT012

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-08-30

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-03-22

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 10.
 • Tandvårdens roll och betydelse som en del i folkhälsoarbetet
 • Den orala hälsans utveckling i Sverige och i övriga delar av världen
 • Tandvårdens organisation, finansiering och rättslig reglering i Sverige och i andra europeiska länder
 • Nationella vårdriktlinjer, prioriteringar och kvalitetsregister i tandvården
 • Epidemiologisk metodik och biostatistik av betydelse för bedömning av oral hälsa i populationen liksom för utvärdering och kvalitetskontroll av tandvården
 • Tandvård och miljö
 • Beteendemedicinsk prevention och behandling i tandvården
 • Myndigheters och organisationers uppgifter och ansvar inom tandvårdsområdet
 • Kvalitetsarbete och utvecklingsarbete inom tandvården
 • Rättsodontologi
 • Etiska principer

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna lagar och föreskrifter som gäller inom tandvården
 • känna till skyldigheter och rättigheter som tandvårdens olika personalkategorier har
 • känna till hur tandvården är organiserad och finansierad i Sverige
 • ha kännedom om principerna för tandvårdens organisation i några olika europeiska länder
 • kunna redogöra för orala sjukdomars utbredning och utveckling i ett nationellt och globalt perspektiv
 • visa fördjupad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • ha insikt i rättsodontologiskt arbete och journalens betydelse vid identifieringsarbete
 • ha kännedom om olika myndigheters uppgifter och ansvar inom tandvårdsområdet.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • ha kännedom om, kunna ge exempel på och värdera tandvårdens betydelse i ett folkhälsoperspektiv
 • kunna initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som för grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna tillämpa etiska principer, medicinsk riskbedömning och evidensbaserad kunskap vid kliniska ställningstaganden och beslutsfattande
 • kunna värdera, tolka och tillämpa metoder för att utvärdera och kvalitetssäkra en tandvårdsverksamhet.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen. Redovisningsuppgifter lämnas in skriftligt för bedömning under kursens gång och är en del i examinationen.  Betygsskalan består av betygen Underkänd eller Godkänd. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.