"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ortodonti, 4 hp

Engelskt namn: Orthodontics

Denna kursplan gäller: 2007-09-17 och tillsvidare

Kurskod: 3OT052

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandteknikerprogrammet

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-06-21

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-03-20

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 4.
Ansiktet, käkarnas och bettets postnatala utveckling.
Biomekanisk grund för tandförflyttning, och kraftapplikation.
Bettavvikelser.
Ortodontiska behandlingsformer.
Behandling av sömnapne med apparatur framställd av tekniker.
Materialkännedom; fast och avtagbar apparatur.
Kommunikation mellan tandteknikern och tandläkaren.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  • ha grundläggande kunskap om bettutveckling och avvikelser inom käkar och bett
  • ha grundläggande kunskap om behandlingsmetoder och bakgrund till apparatutformning.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

  • ha grundläggande färdighet i framställning av ortodontiska apparater
  • kunna diskutera och förstå utformningen och funktionen hos den ortodontiska apparaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • kunna föra en professionell dialog och samarbeta med den beställande tandläkaren.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom programmet för tandteknikerutbildningen vara godkänd i samtliga teoretiska kurser t o m termin 2 samt ha genomgått kurs i partiell plattprotetik på termin 4.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och litteraturstudier samt tandtekniskt arbete under lärares handledning. Demonstrationer och litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination sker genom skriftligt slutförhör. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program(PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.