Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedodonti, 9 hp

Engelskt namn: Pediatric Dentistry

Denna kursplan gäller: 2008-01-28 till 2008-02-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT081

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2011-06-09

Innehåll

Delkurs 1 Barnets normala somatiska och psykiska utveckling Diagnostik, behandling, prevention och prediktion av orala hälsoproblem hos den växande individen Klinisk träning i att planera och genomföra tandvård för den växande individen Delkurs 2 Medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden och dess inverkan på oral hälsa hos barn och ungdom Sedering av barnpatienter inför orala ingrepp Fördjupad klinisk träning i att planera och genomföra tandvård för den växande individen Träning i att granska och värdera klinisk forskning inom ämnesområdet

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha tillägnat sig ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt såsom förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i kliniken, evaluera sitt kliniska arbete, uppvisa ansvarsfull journalföring, empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med barnpatienter, deras vårdnadshavare och medarbetare. Den studerande förväntas vara förtrogen med att granska och värdera barnets somatiska och psykiska utveckling och utvecklingsstörningar samt medicinska och sociala förhållanden. Den studerande förväntas ha färdighet och förmåga att kunna granska och värdera sjukdomar och skador i tänder och omgivande vävnader, samt kunna bedöma hur dessa skall förebyggas, utredas, diagnostiseras och behandlas och självständigt kunna genomföra det kliniska omhändertagandet, med förståelse för hur terapin skall anpassas till den växande individens speciella behov och förhållanden.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande skall ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs. Den studerande skall dessutom vara godkänd i kariologi på termin 7, stadieexaminationen på termin 7 samt i käkkirurgi på termin 8. Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom programmet, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser. Delkurserna läses i numerisk ordning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, grupparbeten, seminarier samt auskultation och behandling av egna patienter under lärares handledning. Casemetodik tillämpas för vissa undervisningsmoment. Schemalagda demonstrationer, grupparbeten, auskulationer och patientbehandlingspass är obligatoriska.

Examination

Den studerandes prestationer bedöms genom kontinuerlig uppföljning av den kliniska verksamheten samt skriftliga förhör. Sluttentamen utgörs av en muntlig examination i grupp. Närvaro vid obligatoriska moment. Betygsgrader är Underkänd och Godkänd. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 5

Pediatric dentistry : a clinical approach
Koch Göran, Poulsen Sven
2. ed. : Chichester, UK ;a Ames, Iowa : Wiley-Blackwell : 2009 : xvi, 360 s. :
ISBN: 978-1-4051-6100-8 (hardback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album