"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Stadieexamination, 3 hp

Engelskt namn: Comprehensive Examination

Denna kursplan gäller: 2010-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OT083

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 7 och 9.
Kursen består av 2 delkurser:
Delkurs 1: 2 högskolepoäng (termin 7)
Delkurs 2: 1 högskolepoäng (termin 9)
Examinationen syftar till att pröva och värdera den studerandes uppnådda kliniska färdighet och förmåga att tillämpa sina kunskaper i en klinisk situation.

Delkurs 1

 • Sammanställning och reflexion avseende diagnoser och behandlingsresultat av samtliga patienter som den studerande behandlat termin 5 t.o.m. termin 7.
 • Värdering av den studerandes kliniska kunskaper och färdigheter.  Värderingen genomförs av både den studerande och de kliniska handledarna.
 • Prövning av den studerandes förmåga att tolka symtom, registrera tecken på olika sjukdomar i mun och käkar, välja lämpliga diagnoser och differential diagnoser, göra en realistisk behandlingsplan, en kostnadskalkyl samt bedöma prognosen för valda behandlingar.
 • Individuell återkoppling på uppnådd klinisk kunskap och utvecklingsområden samt resultat av fallpresentation.

Delkurs 2

 • Prövning av den studerandes förmåga att föreslå diagnoser och differentialdiagnoser, göra en terapiplan, prognosbedömning och etisk reflektion samt motivera ställningstagandena på kliniska fall med varierad/komplex odontologisk, medicinsk och/eller socioekonomisk svårighetsgrad.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • kunna fastställa odontologiska diagnoser/tillstånd och differential diagnoser i tänder, munhåla och käkar genom att tolka anamnes och statusuppgifter inklusive röntgenundersökning med helt tandstatus hos patienter med okomplicerat allmänstatus.
 • kunna motivera sina ställningstaganden och visa kunskap och förståelse för tillstånd i tänder, mun och käkar.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa tillräcklig kliniskt odontologiskt kunnande och förmåga för att kunna fortsätta med mer avancerad klinisk träning, med ökad grad av självständighet, på termin 8-10
 • visa förmåga att självständigt kunna diagnostisera och ge förslag på relevant behandling med evidens eller enligt beprövad erfarenhet, vid sjukdomar och tillstånd i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos vuxna patienter
 • visa insikt och förmåga att tillämpa hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom tandvården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • ha insikt i utbildningens kvalitetssäkringsarbete
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med såväl patienter som medarbetare i kliniken

Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • kunna fastställa odontologiska diagnoser/tillstånd och föreslå differentialdiagnoser i tänder, munhåla och käkar genom att tolka anamnes och statusuppgifter, inklusive röntgenundersökning med helt tandstatus, på patienter med nedsatt oralt och medicinskt hälsotillstånd
 • kunna motivera sina ställningstaganden och visa fördjupad kunskap och förståelse för sambandet mellan tillstånd i tänder, mun, käkar, sjukdomar, ålder och medicinerings inverkan på den orala hälsan och val av terapi. Det senare även med hänsyn taget till patientens ekonomi.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa att han/hon kan bedöma patientens orala hälsotillstånd i relation till det allmänna hälsotillståndet och eventuell medicinering samt med detta som utgångspunkt kunna utforma och motivera en säker terapiplan med god prognos samt med hänsyn taget till patientens socioekonomiska situation.
 • visa fördjupad förmåga att tillämpa hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom tandvården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången delkurs 2 ska den studerande

 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår respektive delkurs. För delkurs 2 (termin 9) ska den studerande vara godkänd i samtliga kliniska delkurser tom termin 7 samt därutöver i Protetik 2, delkurs 2 (termin 8) samt Parodontologi 2, delkurs 2 (termin 8). Ansökan om dispens från förkunskapskraven lämnas till kursansvarig senast en månad innan provtillfället.

Undervisningens upplägg

Kursen består av två examinationer. Inför den första examinationen sammanfattar den studerande genomförda patientbehandlingar i epikriser, bedömer sin kliniska förmåga i olika kliniska moment och sitt professionella förhållningssätt. I återkopplingssamtal diskuterar den studerande sin utveckling, färdighet och förmåga i kliniken utifrån sin egen och handledarnas bedömningar.

Examination

Delkurs 1
Examinationen består i en helhetsbedömning av den studerandes sammantagna kunskaper och färdigheter i de kliniska ämnena på termin 5, 6 och 7. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd.
För att uppnå betyget Godkänd i kursen Stadieexamination termin 7 skall den studerande redovisa sina patientfall, ha erhållit bedömningen godkänd i den kliniska praktiken enligt stadieexaminationens kriterier i ämnena Protetik, Kariologi, Klinisk oral fysiologi, Parodontologi och Endodonti på termin 5, 6 och 7 samt vara godkänd i ett skriftligt prov som omfattar ett patientfall. Medverkat i ett individuellt återkopplingssamtal. Studerande som i den sammantagna bedömningen är underkänd i den kliniska praktiken kan ansöka om en ny praktikperiod på termin 6 och/eller 7. Ny praktikperiod beviljas i mån av plats. Studerande som, efter att ha genomgått en ny praktikperiod på termin 6 och/eller 7, fortfarande bedöms ha otillräckliga kliniska kunskaper och färdigheter, erhåller inga ytterligare resurser för klinisk träning. För studerande som är godkänd i samtliga moment förutom i det skriftliga provet är antalet provtillfällen begränsat till fem.

Delkurs 2
Den studerandes kunskaper, färdigheter och förmåga att värdera en patients tillstånd och förutsättningar samt kunna föreslå och motivera en för patienten lämplig terapiplan examineras i ett skriftligt prov. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. Studerande som underkänns i det andra omprovet kan anhålla om stöd genom ett åtgärdsprogram innan denne genomgår ytterligare omprov. Studerande som fått betyget underkänt vid två omprov, erbjuds ytterligare två omprovtillfällen i samband med påföljande kurstillfälles examinationer. För mer information, se utbildningsplanen

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.