Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Parodontologi 1, 7 hp

Engelskt namn: Periodontology 1

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OT149

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-05-24

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 5 och 6.
Kursen består av 2 delkurser:
Delkurs 1: 4 högskolepoäng (termin 5)
Delkurs 2: 3 högskolepoäng (termin 6)

Delkurs 1
 • Parodontiets anatomi och funktion
 • Gingivitens och parodontitens kliniska bild och sjukdomsutveckling
 • Riskfaktorer för parodontit
 • Klinisk registrering och parodontala begrepp
 • Parodontal utredning. Klassifikation, diagnostik, terapiplanering och behandlingsmetoder vid parodontit
 • Instrumentkunskap
 • Mikrobiologisk provtagning och antibiotikaprofylax inför parodontal infektionssanering
 • Parodontal stödbehandling
 • Information och motivation till patient med parodontit inkluderande rökavvänjning.
Delkurs 2
 • Epidemiologi och patogenes vid gingivit, parodontit, mucosit och periimplantit
 • Virulensmekanismer vid parodontala infektioner
 • Oral biofilmsstruktur. Lokal och generell tilläggsbehandling med antibiotika vid parodontit
 • Analys och värdering av registreringsmetoder för parodontal sjukdom
 • Utvärdering av parodontala parametrar som indikatorer för risk för parodontal sjukdom
 • Evidensbaserad parodontal vård
 • Läkning efter behandling av parodontit
 • Systemiska och lokala aggraverande faktorer vid parodontit
 • Mekanismer bakom rökningens negativa effekter på parodontiet
 • Periimplantär diagnostik och behandling
 • Klinisk undersökning och behandling av patienter med moderata till svåra skador i parodontiet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Delkurs 1
Den studerande ska
 • ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om parodontal undersökningsmetodik och diagnostik samt känna till bakomliggande riskfaktorer för parodontit
 • ha teoretisk kännedom om vad som skapar motivation samt ha kunskap om vilka de vanligaste instrumenten för behandling av parodontit är och hur dessa vårdas och hanteras.
Delkurs 2
Den studerande ska
 • ha kunskap om parodontitens patogenes samt lokala och allmänna aggraverande faktorer
 • ha kunskap om vanligt förekommande kliniska manifestationer av parodontal sjukdom och hur dessa registreras och behandlas
 • ha kännedom om läkningsförloppet efter parodontal behandling
 • ha kunskap om vilka möjligheter och begräsningar som nuvarande diagnostiska metoder har och hur dessa används för att bedöma risken för progression i sjukdomsförloppet
 • ha kunskap om när antibiotikaprofylax inför behandling är indicerad och hur den ska administreras samt känna till de huvudsakliga argumenten för behandling av parodontit med antibiotika
 • ha god kunskap om kemisk antimikrobiell behandling och vilka medel som finns tillgängliga för detta
 • ha kunskaper om och förståelse för produkter som används i parodontal vård
 • ha god kunskap om de vetenskapliga evidens som finns för olika typer av profylax och behandling av parodontit
 • ha grundläggande kunskaper om debitering av parodontologiska åtgärder.
Färdigheter och förmåga
Delkurs 1
Den studerande ska
 • kunna utföra en undersökning av parodontiet, ställa diagnoser och bedöma behandlingsbehovet hos patienten samt kunna planera sitt kliniska arbete
 • uppvisa ansvarsfull journalföring
 • ha praktisk erfarenhet från situationer där patienter informerats och motiverats till parodontal egenvård och kunna informera patienten om tillståndet i parodontiet, beskriva vilken behandling som bör utföras och hur den går till.
Delkurs 2
Den studerande ska
 • ha påbörjat behandling av patienter med måttliga till grava skador i parodontiet och i samband med detta praktiskt kunna tillämpa den principiella terapiplanen för behandling av parodontit, genomföra behandling och evaluera sitt kliniska arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa empatisk förmåga och ha en helhetssyn på människan
 • visa förmåga till lagarbete och kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, medarbetare och företrädare för tand och sjukvård.

Behörighetskrav

För att få påbörja Parodontologi 1 delkurs 1 på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet.
För att få påbörja patientbehandling och delkurs 2 på termin 6 ska den studerande i samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4 vara examinerade med godkänt resultat samt har genomgått följande kurser med godkänt resultat:
Oral kirurgi 1 på termin 5
Klinisk oral fysiologi 1 på termin 5
Kariologi 1 delkurs 1 på termin 5
Parodontologi 1 delkurs 1 på termin 5. 
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom kursen, förlorar den sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska demonstrationer, laborations- och grupparbeten, utredning och behandling av egna patienter samt terapidiskussioner och patientredovisningar under lärares handledning.
Varje obligatoriskt moment ges tre gånger så möjlighet finns att ta igen ett moment man uteblivit från. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Bedömning av den studerandes kunskaper och förståelse för ämnet samt värderingsförmåga examineras med ett skriftligt förhör efter varje delkurs. Den studerandes färdigheter och förmåga samt professionella förhållningssätt examineras vid kliniska case-seminarier samt löpande i det prekliniska och kliniska arbetet.

Närvaro krävs vid obligatoriska moment. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt skriftligt förhör och godkända redovisningar samt godkänd klinik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.

Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Behörighetskravet ” För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat” gäller fr.o.m. de som antagits vårterminen 2018 till programmet eller senare.
 

Kursen ersätter delkurser 1-2 i tidigare kursen ”Parodontologi, 12 högskolepoäng”

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.