"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän tandvård, fördjupningkurs, 8 hp

Engelskt namn: General dentistry, advanced course

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OT169

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-04-16

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2023-09-22

Innehåll

Fördjupningen inom ämnesområdet Odontologi
Innehållet omfattar:
Fördjupning i undersökningsteknik och diagnostik av patienter i allmäntandvård
Fördjupning i metoder för behandling av patienter med akut smärta
Tillämpning av behandlingsmetoder, uppföljning och utvärdering av insatt behandling av patienter i allmäntandvård.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  • visa fördjupade kunskaper om ämnesområdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

  • visa god förmåga att omhänderta, undersöka, diagnosticera och behandla patienter i allmän tandvård samt patienter med smärta
  • visa förmåga till självständighet och gott omdöme i kliniskt beslutsfattande
  • visa god kommunikativ förmåga med patienter samt god samarbetsförmåga med assisterande personal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • visa förmåga att på ett professionellt sätt värdera sin verksamhet.

Behörighetskrav

Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker inom ramen för VFU på Regionernas tandvårdskliniker.

Examination

Den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt bedöms kontinuerligt under kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.