"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrelaterad stress och intervention på individ- och gruppnivå, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-02-03

Engelskt namn: Work-related stress and intervention on individual and group level

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 3SG068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sjukgymnastik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för Internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2012-01-20

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhäsovetenskap (PRPH), 2013-12-13

Innehåll

Studierna sker på helfart och är till största del nätbaserade. Innehållet i kursen är anpassat för att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om att arbeta som sjukgymnast eller arbetsterapeut inom företagshälsovården eller andra yrkesområden inom arbetsliv och hälsa. Kursens innehåll fokuserar på kunskap om kroppens normala fysiologiska respons vid stress och sömn, samt hur långvarig belastning i dessa system kan leda till ohälsa. Psykologiska faktorers betydelse för stressrelaterad ohälsa och arbetsrelaterad stress studeras utifrån olika teorier och modeller. Kursen ger även fördjupad kunskap och praktiska färdigheter i att identifiera och mäta stress, samt planera och implementera interventioner vid arbetsrelaterad stress på individ- och gruppnivå.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Muntligt och skriftligt klart redogöra för samt diskutera olika fysiologiska och psykologiska teorier och modeller av betydelse för stressrelaterad och arbetsrelaterad ohälsa.
  • Självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera, implementera och utvärdera interventioner vid arbetsrelaterad stress på individ- och gruppnivå utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt yrkesverksamhet som sjukgymnast eller arbetsterapeut motsvarande minst 12 månader heltid. En A och Sv B.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt eller i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs både på campus vid två sammankomster och nätbaserat. Vid sammankomsterna på campus sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier. Den nätbaserade delen av kursen innehåller inlämning av obligatoriska uppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, samt redovisning av inlämningsuppgifter, är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier på nätet alternativt vid kursträff, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Studenten har rätt till totalt fem examinationstillfällen, men skall efter tre prov ansöka om plats i förnyad kurs. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 4

Stress : gen, individ, samhälle
Ekman Rolf, Arnetz Bengt B.
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 343 s. :
ISBN: 9789147105410
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
Linton Steven James, Flink Ida
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 390 s. :
ISBN: 978-91-27-12112-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stress och den nya ohälsan
Währborg Peter, Iliste Airi
2., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 449 s. : ill. :
ISBN: 978-91-27-11656-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst