"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Computing Science Engineering

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV143

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-07

Innehåll

Det självständiga arbetet ska utföras inom ett delområde av datavetenskapen vara av sådant slag att det låter studenten visar att han/hon kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna.

Modul 1. Självständigt arbete (28 hp)
Examensarbetet utförs som ett självständigt arbeta antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller som utvecklingsprojekt i industrin. Examensarbetet måste erbjuda någon form av problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Arbetet ska relatera de problem som studeras till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport. Studenten ska delta i möten under terminen då delar av arbetet diskuteras inför dessa möten ska studenten läsa vad en eller flera andra studenter skrivit samt skriva en sammanfattning av sina synpunkter.

Modul 2. Presentation (2 hp)
Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform på engelska samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 1) visa fördjupad kunskap inom det valda teknikområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 2) kritiskt och självständigt formulera och hantera komplexa frågeställningar,
 • (FSR 3) delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • (FSR 4) planera och med vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • (FSR 5) kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser under utbildningen,
 • (FSR 6) på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sitt projektarbete och den kunskap och de argument som ligger till grund för projektet,
 • (FSR 7) självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 8) bedöma eget och andras examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter,
 • (FSR 9) bedöma sin egen kompetens och lämplighet i förhållande till en given uppgift.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller övriga examenskrav dvs har 270 hp totalt och uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen (http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/). I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap.

Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas.

Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning, en inledningsträff, två peer-review-tillfällen, samt en mitterminsträff. En handledare inom institutionen utses för varje student, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen och studenten kan inte kräva att få handledning mer än 10 månader efter påbörjat arbete. Ytterligare en handledare utses av uppdragsgivaren vid externa examensarbeten. Utöver handledning skall studenten självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig bakgrund till det utförda arbetet. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar.

Examination

Följande moment är examinerande:

 1. En skriftlig slutrapport
 2. Inlämningar samt muntligt deltagande i samband med peer-review-tillfällen
 3. En skriftlig projektplan
 4. En skriftlig projektdagbok
 5. En skriftlig oppositionsrapport
 6. Muntlig presentation av det egna arbetet
 7. Muntlig opponering på en annan students arbete

Nedan redovisas vilka av ovanstående som används för att examinera FRS 1-9

 • FSR 1 examineras genom 1, 6.
 • FSR 2 examineras genom 1, 3.
 • FSR 3 examineras genom 1, 3, 4, 6.
 • FSR 4 examineras genom 1, 3, 4, 6.
 • FSR 5 examineras genom 1.
 • FSR 6 examineras genom 1, 6.
 • FSR 7 examineras genom 1.
 • FSR 8 examineras genom 2, 5, 7.
 • FSR 9 examineras genom 3, 4.

Tillfällen för muntlig presentation och opponering erbjuds tre gånger per år. Varje termin erbjuds två peer-review-tillfällen.

Modul 1, självständigt arbete, examineras genom moment 1-4 ovan och Modul 2, presentation examineras genom moment 5-7 ovan.

På var och en av modulerna ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) på kursen som helhet krävs att både Modul 1 och Modul 2 har betyget Godkänd (G).

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Om en kursdeltagare önskar genomföra ett projekt som ej i förväg tillhandahålls av kursledning skall en projektbeskrivning samt av institutionen tillhandahållen blankett lämnas in minst fem arbetsdagar innan kursstart. Blanketten skall vara underskriven av extern handledare samt kursdeltagaren.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs är framtagen för civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap och kan inte användas i en annan civilingenjörsexamen utan explicit tillgodoräknande.


 Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Litteraturen bestäms av examensarbetets inriktning.