Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Computing Science Engineering

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 5DV143

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Det självständiga arbetet ska utföras inom ett delområde av datavetenskapen vara av sådant slag att det låter studenten visar att han/hon kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna.

Moment 1. Självständigt arbete (28 hp)
Examensarbetet utförs som ett självständigt arbeta antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller som utvecklingsprojekt i industrin. Examensarbetet måste erbjuda någon form av problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Arbetet ska relatera de problem som studeras till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport. Studenten ska delta i möten under terminen då delar av arbetet diskuteras inför dessa möten ska studenten läsa vad en eller flera andra studenter skrivit samt skriva en sammanfattning av sina synpunkter.

Moment 2. Presentation (2 hp)
Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform på engelska samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • visa fördjupad kunskap inom det valda teknikområdet (FSR 1)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar (FSR 2)
 • delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen (FSR 3)
 • planera och med vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar (FSR 4)
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser under utbildningen (FSR 5)
 • på nationell som internationell nivå muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa (FSR 6)
 • självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering (FSR 7)
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • bedöma eget och andras examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (FSR 8)
 • bedöma sin egen kompetens och lämplighet i förhållande till en given uppgift (FSR 9)

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller övriga examenskrav dvs har 270 hp totalt och uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen (http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/). I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning, en inledningsträff, två peer-review-tillfällen, samt en mitterminsträff. En handledare inom institutionen utses för varje student, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen och studenten kan inte kräva att få handledning mer än 10 månader efter påbörjat arbete. Ytterligare en handledare utses av uppdragsgivaren vid externa examensarbeten. Utöver handledning skall studenten självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig bakgrund till det utförda arbetet. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar.

Examination

Följande moment är examinerande:
 1. En skriftlig slutrapport
 2. Inlämningar samt muntligt deltagande i samband med peer-review-tillfällen
 3. En skriftlig projektplan
 4. En skriftlig oppositionsrapport
 5. Muntlig presentation av det egna arbetet
 6. Muntlig opponering på en annan students arbete
 7. En skriftlig projektdagbok
Nedan redovisas vilka av ovanstående som används för att examinera FRS 1-9
 • FSR 1 examineras genom 1, 5.
 • FSR 2 examineras genom 1, 3.
 • FSR 3 examineras genom 1, 3, 5, 7.
 • FSR 4 examineras genom 1, 3, 5, 7.
 • FSR 5 examineras genom 1.
 • FSR 6 examineras genom 1, 5.
 • FSR 7 examineras genom 1.
 • FSR 8 examineras genom 2, 4, 6.
 • FSR 9 examineras genom 1, 3, 7.
Tillfällen för muntlig presentation och opponering erbjuds tre gånger per år. Varje termin erbjuds två peer-review-tillfällen.

Moment 1, självständigt arbete, examineras genom moment 1, 2, 3, 7 ovan och Moment 2, presentation examineras genom moment 4-6 ovan.

På vart och ett av momenten ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt betyg skall varje bedömningsgrund bedömas som tillräcklig med hänsyn till att examensarbetet avser yrkesexamen på mastersexamensnivå. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som efter den sista ordinarie examinationen på kursen inte har godkänt resultat på samtliga delar ges betyget U då studenten inte kunnat uppvisa tillräcklig förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan
examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten
för Institutionen för datavetenskap.

Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta
gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande
skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,
www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas
(Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan
om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Om en kursdeltagare önskar genomföra ett projekt som ej i förväg tillhandahålls av kursledning skall en projektbeskrivning samt av institutionen tillhandahållen blankett lämnas in minst fem arbetsdagar innan kursstart. Blanketten skall vara underskriven av extern handledare samt kursdeltagaren.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs är framtagen för civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap och kan inte användas i en annan civilingenjörsexamen utan explicit tillgodoräknande.

Kursens kopplingar till program och examina
Kursen är baskurs på civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Kurslitteraturen väljs individuellt i samråd med examinator/handledare.