"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datormoln, 7,5 hp

Engelskt namn: Cloud computing

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV192

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-09-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-14

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för det snabbt föränderliga området cloud computing (datormoln), förbereda dem inte bara för det jobb som de kommer att ha efter examen, men också det arbete som de kommer att ha i framtiden. Som ett resultat, kommer kursen förutom att behandla området cloud computing, också att lära ut hur man lär sig och hålla sig uppdaterad med teori och teknik inom området för cloud computing.

Kursen består av två moduler:
Modul 1, seminarier, 4,5 hp
Modulen behandlar såväl teoretiska modeller och definitioner som praktiska aspekter av datormoln, inklusive grunderna inom datacenter, hårdvara och operativsystemsvirtualisering. Modulen behandlar också hur man designar och implementerar applikationer som är skalbara, robusta och elastiska.

Modul 2, praktik, 3 hp
Denna modul fördjupar den kunskap som förvärvats i seminariedelen genom att tillämpa den i relevanta verkliga situationer. Denna del består av en enda obligatorisk uppgift.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) definiera begreppet datormoln och dess karaktäristiska egenskaper,
  • (FSR 2) förklara hur man konstruerar, implementerar och driver ett datacenter för molntjänster och förklara dess betydelse för applikationers databehandling och lagringsbehov,
  • (FSR 3) förklara principerna kring hårdvaru- och operativsystemsvirtualisering,
  • (FSR 4) förstå och förklara de grundläggande byggstenarna i operativsystem för datormoln.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 5) designa och implementera molnapplikationer med fokus på robusthet, skalbarhet och elasticitet,
  • (FSR 6) utvärdera lämpligheten för varje molntjänstmodell i en given situation och ge ett förslag på vilken modell som ska användas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 7) identifiera och förvärva de kunskaper som krävs för att slutföra en uppgift inom datormoln,
  • (FSR 8) skapa material för att kommunicera aktuell molnteknik till datavetare som inte är experter inom datormoln.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav 60 hp datavetenskap eller 120 hp inom ett program. Minst 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; 7,5 hp objektorienterad programmering; 7,5 hp applikationsutveckling; 7,5 hp systemprogrammering; 7,5 hp operativsystem; 7,5 hp datakommunikation och datornät; och 7,5 hp distribuerade system. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inledande föreläsningar, där t.ex. en introduktion till arbetsmetoden ges, liksom den slutliga föreläsningen ges av lärare. Andra föreläsningar framställs och genomförs av studenterna själva - en föreläsning för varje grupp av studenter - baserad på litteratur som tillhandahålls av lärare och material som väljs av studenterna. En annan grupp av studenter kommer att ge feedback på kvaliteten på dessa föreläsningar. En obligatorisk uppgift kompletterar de teoretiska kunskaperna med praktiska färdigheter.
 

Examination

Modul 1, seminarier (FSR1-8) examineras genom ett antal seminarier och muntliga presentationer och betygsätts med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 2, praktik (FSR 1-8) sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den praktiska delen består av en obligatorisk uppgift som omfattar både en programmeringsuppgift och att skriva en rapport. Uppgiften redovisas skriftligt.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget på kursen bestäms av betyget på Modul 1.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan, helt eller delvis, användas i en examen tillsammans med kursen 5DV131 Datormoln.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26


Institutionen för datavetenskap :
Läsanvisning: Vetenskapliga artiklar och manualer som tillhandahålls av institutionen.