Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektoniska scenarier, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architectural scenarios

Denna kursplan gäller: 2017-11-13 och tillsvidare

Kurskod: 5AR000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Arkitekthögskolan, 2009-06-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitektur. I kursen undersöks begreppen rum, objekt och kropp. Studenten får lära sig att utveckla metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap. I kursen introduceras väsentliga kompetenser och verktyg, så som digital och analog skiss, ritning och modell. Merparten av kursen består av handlett individuellt projektarbete som diskuteras i grupp. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som bedömning.

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Introduktion; ”Allmän arkitektur” 3 hp
Moment 2: Workshop; ”Framtidsscenarier” 3 hp
Moment 3: Projekt; ”Arkitektoniska scenarier” 9 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- genomföra, dokumentera och presentera ett projektarbete
- visa kännedom om hållbar utveckling i samhället
- redogöra för kopplingen mellan arkitektoniska, sociala och miljömässiga aspekter av samhället
- tillämpa grundläggande metoder för rumslig analys
- konkretisera en arkitektonisk vision
- kommunicera idéer muntligen och skriftligen
- redogöra för rumsliga element och relationer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro (högst 20 % frånvaro) vid den lärarledda undervisningen som är av seminarieliknande karaktär, muntlig och skriftlig presentation av en gruppuppgift samt en godkänd individuell skriftlig examination.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.