Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 1:2, 15 hp

Engelskt namn: Architecture Project 1:2

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR135

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Innehåll

Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala,
struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och
teoretisk reflektion utvecklas metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap, samt att undersöka rum och
struktur genom skissprocesser. Vidare sammanför kursen konstruktion och material med rum och koncept. I kursen utvecklas kompetenser och verktyg så som digital och analog skiss, ritning och modell samt metoder för att dokumentera
och sammanställa studentens eget arbete digitalt.

Moment 1: Introduktion ”Begrepp – Ansats – Koncept” 4,5 hp
Moment 2: Projekt ”Plats – Rum – Struktur” 4,5 hp
Moment 3: Projekt ”Konstruktion – Material – Detalj” 4,5 hp
Moment 4: Projekt ”Dokumentation – Kommunikation” 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för sambanden mellan arkitektoniska, sociala och miljömässiga aspekter av samhället i ett
hållbarhetsperspektiv
- undersöka och sätta sig in i förutsättningarna för en given aktivitet
- omsätta ett förhållningssätt till ett arkitektoniskt program
- utveckla koncept för en arkitektonisk struktur
- tillämpa kunskap om konstruktion och material
- visa förståelse för rumsliga element och relationer
- använda redskapen plan, sektion, modell och skiss
- dokumentera, sammanställa och presentera sin arbetsprocess och sitt resultat

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete - individuellt och i grupp - bestående av analysövningar, praktiska övningar,
individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och
studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment
löpande genom övningar, kritiktillfällen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentationen av den egna
arbetsprocessen och resultaten.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att bli godkänd på hela
kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av
resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För godkänt fordras
närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid
Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till Arkitekthögskolan

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.