"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteknik 1:2, 3 hp

Engelskt namn: Architectural Technology 1:2

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR136

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Innehåll

I kursen undersöks begreppet experimentella strukturer och ljud. Studenten får lära sig innebörden av statiska strukturella
principer och vilka avtryck detta ger i arkitekturen. Kursen består av både teoretiska moment och tillämpning i handlett
projektarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för innebörden av statiska strukturella principer och ljud
- redogöra för statiska strukturella principer i arkitektonisk gestaltning
- omsätta statiska strukturella principer i arkitektoniska koncept

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska
övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och
studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens mål löpande
genom projektarbeten med anknytande kritik.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att
samtliga prov är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar
och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning
som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en ny examinator utsedd, om
inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.