"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, grundnivå, Konstnärlig kandidatexamen i arkitektur, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project, First Cycle, Bachelor of fine arts in architecture

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 5AR306

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Innehåll

Kursen utgörs av ett större självständigt arbete inom vilket den studerande identifierar och undersöker ett arkitektoniskt projekt inom givna ramar. Arbetet ska innehålla en frågeställning av ämnesmässig fördjupning inom huvudområdet arkitektur och genomföras självständigt. 

Studenten ska planera, analysera och förbereda projektet baserat på föregående undersökning och analys av situationen/erna. Arbetet ska vara av en sådan karaktär att det kan diskuteras utifrån spatiala och arkitektoniska terminologier på olika skalnivå. Projektet består av en beskrivning av temat, analysen som detta bygger på, dokumentation av det arkitektoniska projektet inklusive val av metod och arbetsprocess samt en kritisk reflektion över dess spatiala, sociala och kulturella konsekvenser. Projektet ska genomföras inom givna tidsramar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt genomföra och dokumentera ett arkitekturprojekt inom en given ram, och därigenom visa akademiska kompetenser inom ämnet arkitektur
  • tillämpa under studietiden förvärvade kunskaper inklusive, men inte begränsat till, grundläggande konstruktionsprinciper, materiallära, ljuslära, respons till det lokala klimatet samt integrering med den övergripande spatiala och kulturella kontexten.
  • reflektera över projektets spatiala och kulturella konsekvenser i olika skalor
  • argumentera för projektets tema baserat på en föregående analys av situationen/erna
  • redogöra för hur han/hon valt relevant designstrategi utifrån aktuell problemställning och föregående analys av situationen/erna
  • tillämpa olika metoder och teorier för en arkitektonisk undersökning
  • kommunicera arbetet på ett adekvat sätt i förhållande till innehåll och målgrupp och genom detta demonstrera kompetent användning av olika verktyg för kommunikation inklusive, men inte begränsat till, ritningar och modeller i olika skalor.
  • muntligt presentera och försvara ett projektarbete
  • genomföra ett arkitekturprojekt inom en given tidsram

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR300: Arkitekturprojekt 3:1 (15 hp)
5AR301: Samhällsplanering 2 (3 hp)
5AR302: Arkitekturhistoria 3 (4 hp)
5AR303: Arkitekturteori 3:1 (8 hp)

Undervisningens upplägg

Det självständiga projektarbetet löper över tio veckor inklusive presentationer. Kursen består av handledning, individuellt och i grupp, samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Studenten ansvarar för att upprätthålla kontakten med institutionen under hela projektet. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen och kan normalt inte kräva att få handledning mer än fem månader efter påbörjat arbete. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar.

Mittseminarium
Vid mittseminariet ska studenten visa upp ett preliminärt arkitekturprojekt, baserat på vald strategi och program. Avgörande arkitektoniska beslut på alla skalor identifieras och diskuteras. Det övergripande rumsliga konceptet och den förväntade effekten på kontexten beskrivs.

Slutpresentation
Det fullständiga arkitekturprojektet presenteras under examinationsseminariet. Det förväntas att studenten kritiskt reflekterar över föregående undersökningar, den utvecklade strategin, karaktären på de rumsliga lösningarna samt deras konsekvenser. Utvecklingen av avgörande arkitektoniska beslut och strategier diskuteras och värderas.

Examination

För bedömning av projektarbetet används betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Arkitekturprojektet ska kommuniceras och presenteras i en form som är passande för arbetet. Presentationen sker muntligt och ska inkludera en redovisning av metoder och arbetsprocess. Arkitekturprojektet ska kommuniceras vid hjälp av arkitektoniska verktyg för kommunikation inklusive, men inte begränsat till, ritningar och modeller.

Projektarbetet ska presenteras och försvaras i seminarieform. Det samlade arbete bedöms efter slutseminariet och inkluderar alla obligatoriska delar av kursen. Betydelsen av detta är att en student som i slutet av kursen inte fått godkänt alla obligatoriska delar kommer få betyget underkänt i och med att studenten inte har visat förmåga att genomföra arbetet inom tidsramen. Den slutgiltiga bedömningen av arbetet sker utifrån ”Bedömningskriterier för Examensarbete, grundnivå, Konstnärlig kandidatexamen i arkitektur”.

Obligatoriskt deltagande: Introduktionsseminarium, minst fem handledningstillfällen i grupp eller individuellt och mitt- samt slutseminarium. Endast i särskilda fall kan en student få tillåtelse att inte delta vid obligatoriska tillfällen. Studenter som får underkänt har möjlighet att delta i en omexamination inom två månader efter ordinarie examinationstillfälle. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omexaminationen erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Om arbetet vid det obligatoriska mittseminariet bedöms som ej möjligt att godkänna inom den återstående tidsramen, kan arbetet bli underkänt utan att ha presenterats vid slutseminariet. Examinator fattar beslut om ett sådant underkännande. Dokumentation av arbetet ska ske enligt Umeå universitets regelverk och är en del av examinationen.

Mittseminarium
Ett preliminärt arkitekturprojekt, inklusive metoder och arbetsprocess, presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt mittseminarium. Passande verktyg för arkitektonisk kommunikation, som ritningar och modeller används. I denna fas bedöms huvudsakligen det övergripande rumsliga konceptet, samt kvaliteten och relevansen på den rumsliga gestaltningen och det material som producerats.

Slutpresentation
Arkitekturprojektet presenteras muntligt vid ett obligatoriskt slutseminarium genom användning av passande kommunikativa metoder, inklusive ritningar och modeller. Vid seminariet deltar examinator, handledare, studenter och gästkritiker. Studenten presenterar och försvarar arkitekturprojektet inklusive tema, relevanta möjligheter och begränsningar, metoder och arbetsprocess och mottar återkoppling enligt bedömningskriterierna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinator bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.