Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 3:2, 5 hp

Engelskt namn: Architecture Project 3:2

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5AR314

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-03

Innehåll

Kursen undersöker hur den befintliga kontexten kan ses som en resurs bestående av samhällsstrukturer, social hållbarhet, lokalt tillgängliga material, lokal tektonik, lokal expertis och programmatiska element. Dessa faktorer kommer att utvecklas och kompletteras där det finns behov av att utveckla strategier för möjliga interventioner i både stads- och byggnadsskalan.

Kursen innehåller två moduler
  1. Arkitektoniska strategier och kontextuella resurser, 3 hp
  2. Strategier för konstruktionsprinciper och materialresurser, 2 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Färdighet och förmåga
  • Identifiera befintliga resurser inom en given kontext och analysera deras inneboende potential
  • Identifiera konstruktionsprinciper och nödvändiga materialresurser i förhållande till en arkitektonisk gestaltning. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Utveckla innovativa arkitektoniska strategier baserad på resurser i en befintlig kontext
  • Kritiskt utvärdera materialresurserna i en byggmetod utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR300: Arkitekturprojekt 3:1 (15 hp)
5AR301: Samhällsplanering 2 (3 hp)
5AR302: Arkitekturhistoria 3 (4 hp)
5AR313: Arkitekturteori 3:1 (8 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier samt projektarbete individuellt och i grupp bestående av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning och gruppdiskussioner.
 Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination

Examinationen sker i form av muntlig presentation med stöd av diagram, ritningar, arkitektoniska modeller och annat relevant visuellt material som förberetts individuellt och i grupp.
Resultatet bedöms genom obligatoriska uppgifter, muntlig presentation av det egna arbetet och utvärdering av dokumentationen av den egna arbetsprocessen och resultaten.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.