"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 3:2, 5 hp

Engelskt namn: Architecture Project 3:2

Denna kursplan gäller: 2024-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5AR314

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-10-31

Innehåll

Kursen undersöker hur den befintliga kontexten kan ses som en resurs bestående av samhällsstrukturer, social hållbarhet, lokalt tillgängliga material, lokal tektonik, lokal expertis och programmatiska element. Dessa faktorer kommer att utvecklas och kompletteras där det finns behov av att utveckla strategier för möjliga interventioner i både stads- och byggnadsskalan.

Kursen är indelad i två moduler

  1. Arkitektoniska strategier och kontextuella resurser (3 hp)
  2. Strategier för konstruktionsprinciper och materialresurser (2 hp)

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:

Färdighet och förmåga

  • Identifiera befintliga resurser inom en given kontext och analysera deras inneboende potential
  • Identifiera konstruktionsprinciper och nödvändiga materialresurser i förhållande till en arkitektonisk gestaltning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utveckla innovativa arkitektoniska strategier baserad på resurser i en befintlig kontext
  • Kritiskt utvärdera materialresurserna i en byggmetod utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
Samhällsplanering 1 (6 hp)
Arkitekturteori 2:2 (2 hp)
Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, fallstudier samt projektarbete individuellt och i grupp bestående av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning och gruppdiskussioner.

Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination

Examinationen sker i form av muntlig presentation med stöd av diagram, ritningar, arkitektoniska modeller och annat relevant visuellt material som förberetts individuellt och i grupp. Resultatet bedöms genom obligatoriska uppgifter, muntlig presentation av det egna arbetet och utvärdering av dokumentationen av den egna arbetsprocessen och resultaten.

Betygsskalan för kursen/respektive modul består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen  anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor eller motsvarande med en sådan begäran.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.