Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, konstnärlig masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad, 30 hp

Engelskt namn: Master's Thesis, Master of Fine Arts in Architecture and Urban Design

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR522

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Examensarbetet ger studenterna möjligheten att samla de kunskaper, färdigheter och förmågor de har förvärvat under programmet och tillämpa dem på ett omfattande designprojekt. Huvudvikten på examensarbetet läggs på att studenternas etablerar sin egen position som blivande yrkesutövare samt att förklara och försvara den positionen. I examensarbetet tillämpar studenterna den kontextuella, historiska, tekniska och designforskning som de genomfört i "Seminariekurs 3a" och "3b" och "Synteskurs 3" i utvecklingen av ett ambitiöst och väl löst designprojekt.
 
Studenter kommer att förväntas utveckla en genomarbetad design för ett komplext arkitektoniskt förslag, inklusive dess fysiska, historiska och sociala sammanhang, dess strukturella, konstruktions-, miljömässiga, materiella och hållbara kvaliteter och påverkan.
 
Även om examensarbetet alltid utmynnar i ett komplext arkitektoniskt projekt kan det ha ett specifikt fokus på t.ex. urbanism, landskap, sociala- och deltagandeprocesser eller tekniska och materiella inventioner. Avhandlingsprojektet måste uppfylla kursens lärandemål, men ett värde kommer att sättas på de studenter som definierar en specifik forskningsagenda och sitt eget professionella intresseområde.
 
Projekt i andra sammanhang än Umeå uppmuntras. Om studenterna önskar lokalisera sitt examensarbete ett annat sammanhang, till t.ex. utvecklingsland, en institution eller en annan stad, kommer skolan att försöka hjälpa till med att arrangera lokalt stöd till dessa studenter och ordna handledning på distans. I dessa fall har studenterna även skyldighet att regelbundet besöka Umeå under projektet enligt överenskommelse med handledaren.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att självständigt, utifrån en tidigare identifierad position och forskningsagenda, planera, åta sig och lösa mer avancerade kreativa problem med hjälp av lämpliga metoder, genomföra sina egna idéer med ett personligt utvecklat uttryck, samt bidra till skapandet av kunskap genom ett kritiskt reflekterat tillvägagångssätt inom förutbestämda tidsramar.
  • visa förmåga att använda lämpliga arkitektoniska metoder och synteser för att utveckla, genomföra och utvärdera en originell utforskning av en specifik forskningsfråga, agenda, spekulation eller hypotes utifrån sitt personliga yrkesintresse i ett väl löst och komplext arkitektoniskt förslag inklusive dess fysiska, historiska och sociala sammanhang samt dess strukturella, konstruktiva, miljömässiga, materiella och hållbara kvaliteter och effekter.  
  • visa förmåga att tydligt presentera och kritiskt diskutera och utvärdera sina frågeställningar, slutsatser och designförslag samt den kunskap och resonemang som de bygger på i tal, skrift, bilder och modeller och därmed bidra till utvecklingen av yrket och yrkesutövningen. 
  • visa den kompetens, kunskap och personliga ansvar som krävs för att arbeta självständigt i yrkeskapacitet samt identifiera sitt personliga behov av ytterligare kunskaper och kontinuerlig utveckling av sina färdigheter. 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 270 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR525 Synteskurs 3", "5AR526 Seminariekurs 3a" samt "5AR527 Seminariekurs 3b".

Undervisningens upplägg

Kursen är studiobaserad och består av handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom slutlig presentation, skriftlig rapport, portfölj och utställning.
 
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskola

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Housing design : a manual
Leupen Bernard, Mooij Harald, Uytenhaak Rudy, Jürgenhake Birgit, Nottrot Robert, Zondag John, Sedighi Mohamad Ali, Zweeden Alexander van, Bouvier Pierre, Vroomen Laura
2. rev. English language ed. : Rotterdam : NAi publ. : 2011 : 447 s. :
ISBN: 9789056628260
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kurslitteratur för Studio 11