Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp

Engelskt namn: Synthesis course 3: Preparatory Architecture and Urban Design Project for Master's Thesis

Denna kursplan gäller: 2017-02-27 och tillsvidare

Kurskod: 5AR525

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Innehåll

Kursen fokuserar på förberedande studier och designforskning inför en omfattande tillämpning i examensarbetet. Parallellt med utforskningen av historia och teori och teknik i seminariekurserna 3a och 3b ska studenterna definiera sina design- och professionella ambitioner för att förbereda sig för fortsatt utforskning och tillämpning i examensarbetet.
Inom de första 4 veckorna av kursen ska studenterna definiera sina mål för året i ett lärandeavtal som beskriver parametrarna för deras forskning och ambitioner. Kontraktet ska beskriva sociala, materiella, miljömässiga och tekniska ambitioner med särskild tonvikt på att definiera sin position som blivande professionell utövare. Återstoden av kursen fokuserar på utformningen av ett element, fragment eller aspekt av examensarbetet som en förstudie. Kursens tonvikt är på designforskning. Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av examinator.

Kursen är uppdelad i tre moment:
  1. Del 1 (8hp)
  2. Del 2 (8hp)
  3. Portfölj (4hp)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • utveckla och demonstrera förmågan att självständigt, utifrån från komplexa konstnärliga, sociala och etiska fenomen, formulera nya relevanta frågor och genom forskning utveckla nya former av personliga uttryck, samt kritiskt positionera sitt förhållningssätt i förhållande till andra aktiva inom kunskapsområdet.
  • visa förmåga att utvärdera och tillämpa ett omfattande antal visuella, muntliga och skriftliga media och fysiska modeller för att testa, analysera, kritiskt bedöma, presentera, förklara och diskutera frågor och designförslag i förhållande till samtida forsknings- och utvecklingsarbete. 
  • visa förmåga att identifiera sitt personliga behov av ytterligare kompetens och kunskap samt förstå det personliga ansvaret och de färdigheter som krävs för att förbereda sig för kvalificerat arkitektarbete. 
  • utveckla och demonstrera förmåga att kreativt använda och tillämpa lämpliga konstnärliga och arkitektoniska metoder, teoretiska begrepp och slutsatser för att genomföra och kritiskt utvärdera avancerade kreativa uppgifter i designprojekt som visar på ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 240 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR423 Synteskurs 2”, ”5AR424 Seminariekurs 2a” samt ”5AR425 Seminariekurs 2b”.

Undervisningens upplägg

Kursen består av seminarier, handledning, grupp- och individuellt projektarbete och workshops.

Examination

De två första momenten examineras genom presentationer i seminarier, kritiktillfällen och inlämningsuppgifter. Portföljen kommer i slutet av första termen att bedömas av en panel och ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Om den underkänns men bedöms ha möjlighet att komma i fatt under nästa term, kommer studenten att få en kompletteringsuppgift som ska levereras inom en deadline (minst 10 dagar och högst 2 månader efter det att resultatet har meddelats). Om studenten underkänns igen får han / hon en annan kompletteringsuppgift som måste godkännas innan den andra terminens synteskurs kan godkännas. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.