"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 3b: Preparatory Research in Theory and History of Architecture and Urban Design for Master's Thesis

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR527

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Kursen fokuserar på förberedande forskning och studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbetet. Parallellt studierna och designforskningen i Synteskurs 3 och den tekniska och professionella forskning i Seminariekurs 3a ska studenterna genomföra primärforskning inom historia och teori avsedd att tillämpas i examensarbetsprojektet.
Kursens tonvikt är på att studenten identifierar en stark position som utgångspunkt och stöd för sitt examensarbete. För att etablera och formulera denna position ska studenterna genomföra forskning, inklusive arbete i bibliotek, arkiv och institutioner och, vid behov, genomföra intervjuer och fältarbete. Tonvikten är på primärforskning och förvärv av ny kunskap och samt inbegriper utarbetandet av en forskningsrapport på 3000 ord.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för specifika frågor, komplexa fenomen och situationer inom arkitektur och stadsbyggnad samt kulturell, social och intellektuell historia, teorier, teknologier, discipliner, processer, metoder, aktuell forskning, utvecklingsarbete och de lagstadgade bestämmelser som påverkar dem.
  • kritiskt redogöra för hur kunskap vidareutvecklas genom medveten forskning och ett tydligt, logiskt argumenterat och originellt skriftligt arbete avseende arkitektonisk kultur, teori och design.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 240 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR423 Synteskurs 2", "5AR424 Seminariekurs 2a" samt "5AR425 Seminariekurs 2b".

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller vägledning i forskningsmetodik, seminarier och individuell handledning.

Examination

Kursen bedöms genom forskningsrapporten och en individuell presentation som struktureras som en viva (muntlig presentation med opposition). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.
 
Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.