"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektur - reflektion, utforskning och gestaltning I, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architecture - Reflection, Investigation and Design I

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5AR700

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Arkitekthögskolans styrelse, 2010-03-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen behandlar den moderna arkitekturens teoribildningar och praktiker med särskilt fokus på modernismen. Centrala frågeställningar, metodproblem och begreppsbildningar inom arkitekturfältet, och då i synnerhet inom arkitekturhistoria och arkitekturteori, undersöks och omvärderas genom föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, studiebesök och ett större individuellt projektarbete. Kursen består av fyra moment där moment 2 är gemensamt med kursen Estetik I som ges av Konsthögskolan.

Modernismens teori och praktik (7 hp)
Momentet syftar till en omläsning och kritisk granskning av modernismens ideologier och traditioner inom arkitektur och stadsbyggande.

Arkitektur och samhällsbyggande (7 hp)
Momentet behandlar konstnärliga värden i ett arkitektur- och samhällsbyggnadsperspektiv och läses gemensamt med kursen Estetik I

Arkitektur och globalism (7 hp)
Momentet behandlar teorier om arkitektur och globalisering från modernismen och framåt.

Projektarbete (9 hp)
Den studerande ska under kursens gång planera och genomföra en självständig arkitektoniskt eller filosofisk praktisk och teoretisk undersökning. Praktiska inslag i form av introduktioner till för arkitekten centrala analytiska verktyg samt vetenskapsteoretiska genomgångar ingår. Projektet presenteras muntligt vid ett slutseminarium.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för modernismens teori och praktik och då i synnerhet inom arkitekturfältet
- förstå och reflektera kring globaliseringens betydelse för arkitekturfältet
- förstå och reflektera kring konstnärliga värden i samhällsbyggandet
- utveckla förmågan att i seminarieform kritiskt och självständigt diskutera arkitekturteori
- tillämpa grundläggande metoder för rumslig analys
- självständigt planera och genomföra ett projektarbete
- muntligt presentera ett projektarbete

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning, fältstudier.

Examination

Examination sker fortlöpande genom såväl muntliga som skriftliga uppgifter, individuellt och i grupp samt genom en större individuell uppgift.
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga och skriftliga uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.