"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alpina ekosystem, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Alpine Ecosystems

Denna kursplan gäller: 2009-04-06 och tillsvidare

Kurskod: 5BI003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-02-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen fokuserar på ekologiska processer i subarktiska-alpina ekosystem. Särskild betoning läggs på betydelsen av abiotiska och biotiska faktorer, som näringsämnen, klimatvariabler och organisminteraktioner, för ekosystemens funktion. Kursen behandlar även förändringar i miljön under de senaste 10 000 åren samt möjliga effekter av framtida klimatförändringar. Exkursioner till olika typer av ekosystem görs.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Ekologiska processer i subarktiska-alpina ekosystem, 9 högskolepoäng
Momentet tar upp de centrala egenskaperna hos den subarktiska-alpina miljön samt de viktigaste organismerna och deras ekologi. Särskild betoning läggs på betydelsen av abiotiska och biotiska faktorer, såsom näringsämnen, klimatvariabler och organisminteraktioner, för produktion och struktur i terrestra och akvatiska ekosystem. Momentet behandlar också hur terrestra och akvatiska ekologiska processer har förändrats under de senaste 10 000 åren samt möjliga effekter av framtida klimatförändringar. Exkursioner till olika typer av ekosystem ingår i momentet.

Moment 2, Projektarbete, 6 högskolepoäng
Fördjupad studie av ekologiska processer i subarktiska-alpina ekosystem. Projektarbetet kan baseras på empiriska data (egna eller publicerade data), eller utgöras av en teoretiskt inriktad studie (formell analys eller datorsimulering).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva de viktiga ekologiska processerna hos terrestra och akvatiska subarktiska-alpina ekosystem,
- redogöra för de faktorer som styr produktion och struktur i subarktiska-alpina ekosystem,
- beskriva möjliga ekologiska effekter av klimatförändringar,
- planera och genomföra en fördjupad studie inom terrrester eller akvatisk ekologi, inklusive att inhämta, analysera och tolka information om ekologiska processer, diskutera resultaten i relation till publicerad litteratur inom ämnet, samt att skriftligt och muntligt presentera resultaten,
- aktivt bidra med kvalificerade vetenskapliga synpunkter vid seminariediskussioner.

Behörighetskrav

Univ: 60 hp biologi varav 30 hp ekologi eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) och är förlagd till Abisko naturvetenskapliga station. I undervisningen ingår föreläsningar, seminarier samt terrestra och akvatiska fält- och laboratoriemoment. Seminarier, redovisningar, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Ett fördjupningsarbete, som analyserar processer relevanta för subarktiska-alpina samhällen, är en obligatorisk del av kursen.

Examination

Moment 1 examineras genom en skriftlig tentamen, och moment 2 genom skriftlig och muntlig presentation i samband med ett slutseminarium. Betyg som ges på moment och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.