"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alpin geoekologi, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Alpine Geoecology

Denna kursplan gäller: 2009-09-14 och tillsvidare

Kurskod: 5BI004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om globala miljöförändringar och dess konsekvenser för subarktiska-alpina ekosystem. Under kursen studeras både limniska och terrestra ekosystem, med avseende på det historiska och nutida klimatets förändringar. Kopplingen mellan de terrestra och akvatiska ekosystemen behandlas särskilt. En viktig del i kursen är ett projektarbete som kommer att drivas i nära samarbete med pågående forskning vid Climate Impact Research Centre (CIRC) i Abisko.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Biogeokemiska processer, klimat och paleoekologi, 6 högskolepoäng
Momentet ger fördjupade kunskaper om biogeokemiska processer i subarktiska-alpina miljöer och hur dessa påverkar terrestra och akvatiska ekosystem. En central del är kopplingen mellan terrestra och akvatiska system. Momentet behandlar också hur de terrestra och akvatiska ekosystemen förändrats under de senaste 10 000 åren med avseende på klimat och biogeokemiska processer. Det lokala klimatet och framtida klimatförändringar i subarktiska miljöer behandlas även. Exkursioner till olika typer av ekosystem ingår i momentet.

Moment 2, Projektarbete, 9 högskolepoäng
Momentet omfattar en fördjupad studie av abiotiska processer i subarktiska-alpina ekosystem. Arbetet görs i grupp som ett fördjupningsarbete baserat på egna insamlade och tidigare publicerade data. Kursmomentet innehåller en fältprovtagningsdel där provmaterial samlas in för analys. Data analyseras och bearbetas i gruppen och redovisas som en skriftlig rapport och muntlig redovisning. Stor vikt läggs vid ett vetenskapligt förfaringssätt i projektarbetet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för olika biogeokemiska processer i den subarktiska-alpina miljön och känna till hur dessa kan påverka terrestra och akvatiska ekossystem
- särskilja betydelsen av olika terrestra ekosystemprocessers påverkan på de akvatiska ekossystemen
- särskilja olika ekosystemeffekter av klimatförändringar
- genomföra och dokumentera ett projektarbete i form av en projektuppsats och muntlig redovisning
- granska, värdera och diskutera vetenskapliga rapporter.

Behörighetskrav

Univ: 60hp biologi varav 30hp ekologi eller motsvarande kunskaper
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

I undervisningen ingår föreläsningar samt terrestra och akvatiska fält- och laboratoriemoment. Ett fördjupningsarbete är en obligatorisk del av kursen. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt i samband med ett slutseminarium.

Examination

För godkänt på kursen krävs att studenten avlägger en skriftlig tentamen samt presenterar ett eget arbete. Det egna arbetet skall analysera processer relevanta för subarktiska-alpina samhällen. Betyg som ges på moment och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan examinator utses vid förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.