Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Biologisk mångfald, 15 hp

Engelskt namn: Biodiversity

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 5BI107

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-06

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-12-21

Innehåll

Kursen inriktas på artrika organismgrupper av särskilt intresse inom naturvården. Ett moment tillägnas artkännedom med inriktning på svenska mossor, lavar och svampar. Ett annat moment utgår från insekter för att belysa arbete med insamling, bearbetning och sammanställning av information. Kursens mer teoretiska avsnitt behandlar centrala frågeställningar inom diversitetsforskning som: systematiska metoder och problemställningar, taxonomi, nomenklatur, fylogeni och klassificering.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Mossor, lavar och vedsvampar, 9 högskolepoäng
Insamling och identifiering av levermossor, bladmossor, lavar och vedsvampar.

Moment 2, Insekter, 3 högskolepoäng
Insamling, artbestämning och sammanställning av utbredningsuppgifter för insekter. Kataloger och karteringar. Databehandling av fynduppgifter. Olika typer av samlingar. Praktiskt projektarbete.

Moment 3, Systematisk teori och metodik, 3 högskolepoäng
Kunskap om taxonomi, nomenklatur,  klassificering och biodiversitetsinformatik. Taxonomiska revisioner, monografier och kataloger. Artavgränsningsproblematik. Projektarbete inom biodiversitetsinformatik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• artbestämma utvalda grupper av insekter,
• tolka och sammanställa fynduppgifter för insekter,
• tillämpa examinations- och identifieringsteknik,
• känna igen de vanligaste arterna av levermossor, bladmossor och lavar i Västerbottens skogs- och kustland,
• identifiera och beskriva biologin för ett urval arter av vedsvampar,
• använda de vanligaste aktuella nordiska kryptogamfältflororna,
• använda vetenskapliga flora- och faunaverk, revisioner och monografier,
• tillämpa grundläggande systematisk teori och metodik,
• känna till och kunna använda sig av de viktigaste nationella, europeiska och globala resurserna inom biodiversitetsinformatik,
• presentera resultat av en undersökning muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

60 hp i biologi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av exkursioner, gruppövningar och föreläsningar. En stor del av kursen ägnas åt materialstudier och identifiering av befintligt och av studenterna i fält insamlat material. Mindre projektarbeten görs enskilt eller i mindre grupper och redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Examination

De olika momenten examineras var för sig i form av prov i artkunskap/-identifiering, muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten, och/eller skriftlig teoritentamen. Betyg som ges på enskilda moment och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22§). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och
tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Kompendium och vetenskapliga artiklar tillhandahålls av institutionen

Mossor : en fälthandbok
Hallingbäck Tomas, Holmåsen Ingmar
2., rev. och väsentligt utök. uppl. : Stockholm : Interpublishing : 1985 : 287, [1] s. :
ISBN: 91-86448-11-0 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst