Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Fördjupning i naturguidning, 2,5 hp

Engelskt namn: Project in nature guiding

Denna kursplan gäller: 2012-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5BI146

Högskolepoäng: 2,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-11-23

Innehåll

Kursen omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av biologins eller naturgeografins delämnen som ansluter till den verksamhet som bedrivs inom turism- eller upplevelsebranschen. Valet av delämne ska godkännas av kursansvarig lärare. I uppgiften ingår litteratursökning, källvärdering samt hantering av referenser. Uppgiften redovisas i en skriftlig rapport som ska vara skriven på ett vetenskapligt sätt. Dessutom ska arbetet redovisas populärvetenskapligt i form av en broschyr eller liknande.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna: • Använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet, • tillämpa metoder för dokument- och litteratursökning samt välja, kritiskt granska och värdera relevant litteratur och relevanta dokument utifrån aktuell problemställning, • självständigt planera och genomföra ett arbete. • redovisa resultaten skriftligt i vetenskaplig och populärvetenskaplig form

Behörighetskrav

Biologi, 15 hp, Naturgeografi 15 hp, samt Naturguidning 10 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursens uppläggning planeras tillsammans av studerande och kursansvarig. Fördjupningsuppgiften ska godkännas av kursansvarig innan arbetet börjar. Fördjupningsuppgiften utförs individuellt och presenteras i en skriftlig rapport.

Examination

Examinationen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller för kursen och vid EMG. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av kursens delar och sätts först när alla delar är godkända.På kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur väljs i samråd med handledare