Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiology

Denna kursplan gäller: 2015-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 5BI170

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-08-26

Innehåll

Kursens första delmoment inriktas på prokaryota organismers byggnad, funktion och andra egenskaper viktiga för en kvalitativ identifiering. Kursen ger en överblick av virolog och mykologi. Metodik för odling och detektion av patogena mikroorganismer ingår. Vidare studeras den eukaryota cellens byggnad och funktion. Kursens tyngdpunkt ligger på grundläggande kunskaper om människokroppens fysiologi, anatomi, histologi och fysiologiska mätmetoder.
Kursen är indelad i 5 moment: Mikrobiologi, 3p, Mikrobiologiska metoder, 1,5 hp, Fysiologi, 7,5 hp, Fysiologiska laborationer, 1,5 hp och Seminarier, 1,5 hp
Moment 1. Mikrobiologi, 3p. Momentet omfattar studier i mikroorganismers fysiologi, metabolism, tillväxtbetingelser, och patogenes. Vidare studeras grunderna för virologi och mykologi. Momentet examineras med skriftlig tentamen.
Moment 2. Mikrobiologiska metoder, 1,5 hp. Momentet omfattar att studenterna får använda olika metoder för att identifiera mikroorganismer. Studenterna får praktisera sterilteknik och tillämpa säkerhetsregler för mikrobiologiskt laboratoriearbete. Laborationerna redovisas muntligt.
Moment 3 Fysiologi, 7,5 hp Momentet omfattar en introduktion till humanfysiologi med inriktning på organsystem och dess reglering. Vidare studeras även grundläggande cellbiologi och histologi. Momentet examineras med dugga och tentamen.
Moment4 Fysiologiska laborationer 1,5 hp Momentet innefattar enklare blodanalyser och fysiologiska tester. Laborationer redovisas i rapportform och seminarieform. Dissektion utförs av studenterna.
Moment 5 Seminarier 1,5 hp Under de teoretiska momenten mikrobiologi och fysiologi kommer seminariefrågor och fallstudier att diskuteras vid ett flertal seminarier.
 

Förväntade studieresultat


Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

Moment 1. Mikrobiologi, 3hp
1 Beskriva den prokaryota cellens byggnad och funktion.
2 Redogöra för grunderna i mykologi och virologi.

Moment 2. Mikrobiologiska metoder, 1,5 hp.
1 Praktiskt genomföra odling och identifiering av mikroorganismer.
2 Praktiskt tillämpa sterilteknik och säkerhetsregler för mikrobiologiskt laboratoriearbete
3 Diskutera och förklara analysresultat muntligt

Moment 3 Fysiologi, 7,5 hp
1 Redogöra för eukaryota cellens och grundvävnaders byggnad och funktion samt grundläggande transportmekanismer av ämnen över cellmembranet.
2 Visa kännedom om grunderna för kolhydraters, fetters och proteiners metabolism i cellen.
3 Särskilja olika vävnadstyper med hjälp av grundläggande histologikunskaper.
4 Förklara grunderna för den nervösa och hormonella regleringen av målcellers funktion i kroppens olika organ samt fett- och muskelvävnad.
5 Beskriva matspjälkningskanalens anatomi och uppbyggnad samt spjälkningen och absorptionen av energigivande näringsämnen.
6 Visa kännedom om människans energibehov och energiförbrukning samt behovet av fetterer, protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler.
7 Beskriva cirkulationens och andningsorganens uppbyggnad och funktion samt blodkropparnas indelning, byggnad och funktion.
8 Förklara grunderna för sinnesfysiologi.
9 Redogöra för skelettets funktioner samt förklara skelettmuskulaturens uppbyggnad och funktion.
10 Redogöra för de grundläggande principerna kring njurens anatomi och funktion samt förstå hur vatten, salt och pH regleras i kroppen.
11 Visa kännedom om lymfsystemets uppbyggnad och kunna förklara skillnaden mellan ospecifikt och specifikt försvar.
12 Redogöra för reproduktionsorganens uppbyggnad och funktion.

Moment 4 Fysiologiska laborationer 1,5 hp
1 Utföra fysiologiska mätningar, enklare blodanalyser och dissektion.
2 Presentera och diskutera laborationsresultat dels skriftligt i form av en laborationsrapport och dels i muntligt form vid seminarie.

Moment 5 Seminarier 1,5 hp
1 Diskutera och förklara mikrobiologiska och fysiologiska förlopp och samband muntligt. 

Behörighetskrav

Gymnasiet: Matematik C, Naturkunskap B (alternativt Biologi A). Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (alternativt Biologi 1) samt Universitet: Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, dissektioner och seminarier. Laborationer redovisas såväl muntligt som i rapportform. Laborationer, dissektioner och seminarier är obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga tentamina och dugga, muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och aktivt deltagande i seminarier. Vid skriftlig tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Vid laborationer, dugga och seminarier ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) . Moment 1 och 3 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) samt för moment 2, 4 och 5 ges betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
TILLGODORÄKNANDE:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen hör ett kursplanetillägg daterat den 2013-12-18

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 2

Obligatorisk litteratur

Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
ISBN: 9789144006567
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sherwood Lauralee (west Virginia University)
Human physiology - from cells to systems
Cengage Learning, Inc : 2014 : 912 sidor :
ISBN: 978-1-285-86693-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album