"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Molekylär ekologi och evolution, 15 hp

Engelskt namn: Molecular ecology and evolution

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5BI257

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-12

Innehåll

Den här kursen är ger en överblick över ekologiska och evolutionära processer hos naturliga populationer och de molekylära metoder som används för att studera dessa processer.  Kursen introducerar centrala koncept inom populations- och kvantitativ genetik, metagenomik och lanskapsekologiska metoder för förstå mekaniken hos de evolutionära krafter som verkar i naturliga system. Studenter kommer att få en förståelse om hur de vamligaste molekylära metoderna fungerar, samt dessa metoders styrkor och begränsningar i sina kopplingar till ekologi. Särskilda ämnen inkluderar att identifiera genetisk variation mellan och inom populationer, artbildning, urval och lokal anpassning, miljö-DNA (eDNA) protokoll och bevarandegenetik,
Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier, datorövningar och självständiga arbeten där eleverna kommer att använda empiriska och simulerade dataset till att tolka genetisk diversitet på individ, population och samhällsnivå. Studenter kommer att använda DNA data till att analysera och lösa evolutionära och ekologiska problem. Kursen förklarar de senaste teknologiska framstegen för att ge studenter en uppdaterad guide till de allt mer förekommande användandet av molekylära data i ekologiska studier och miljö-övervakning

Kursen är indelad i två moduler.

Modul 1, teori, 9hp
Modulen berör teori, analys och tolkning av molekylärt data kopplat till specifika ekologiska, genetiska och evolutionära tillämpningar. Denna modul är indelad i fyra sektioner: variation mellan och inom populationer samt artbildning (2 hp), sekvenseringstekniker och meta-genomik (2 hp), kvantitativ genetik: från fenotyp till genotyp (3 hp), och fylogeografi och bevarandegenetik (2 hp). Deltagande i datorövningar, litteraturseminarier och projektuppgifter är obligatoriska. .

Modul 2, projektarbete, 6hp
Modulen består i att studenten individuellt utför ett mer utförligt projekt inom något av ämnesområdena i kursen. Studenterna har tillgång till handledning för att guida till relevant data och litteratur, formulera frågeställningar, lära sig att argumentera kritiska och presentera bevis.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:

Modul 1.
1. Utvärdera hur genetisk  variation mäts och analyseras hos individer, populationer och på samhällsnivå.
2. Förklara den ekologiska vikten av genetisk variation för t.ex. artbildningen, anpassningar till olika förhållanden, beteenden och dynamiken i ekosystem.
3. Visa förståelse för grundläggande matematiska modeller av evolutionära processer och utföra enkla datorsimuleringar.
4. Arbeta med olika typer av bioinformatiska databaser.

Modul 1 och 2
5. Hitta, sammanställa, anpassa och tillämpa information från biologiska databaser.
6. Sammanställa och kommunicera diskussioner från seminarier, litteratur och praktiska övningar, och förevisa sin kunskap muntligen eller skriftligen.

Modul 2.
7. Sammanfatta litteratur inom molekylärbiologi för att undersöka frågeställningar inom ekologi, evolution och bevarandebiologi.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl godkänd kunna:

Modul 1 och 2
8. Kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och konstruera vetenskapliga argument inom kursens ämnesområde

Modul 2.
9. Självständigt och kritiskt utvärdera användandet av molekylära metoder för att undersöka teoretiska och praktiska frågeställningar inom ekologi, evolution och bevarandebiologi. 

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav 60 hp i biologi och/eller i molekylärbiologi, 30 hp av dessa 60 hp ska vara inom ekologi och/eller genetik eller motsvarande kunskaper.

Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningsuppgifter, datorlaborationer, litteraturseminarier och självständiga projekt.  Övningar, datorlaborationer och litteraturseminarier är obligatoriska. Undervisningen är delvis av problemorienterad karaktär.

Examination

Modul 1 examineras genom rapporter från praktiska övningar med data, litteraturseminarier och individuella projektpresentationer separat under varje sektion. Modul 2 examineras genom en skriftlig essä eller projektpresentation, muntlig redovisning samt opposition.  Betygen som tilldelas för varje sektion, modul och som helhet är underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Studerande har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.