"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av fältdata, 15 hp

Engelskt namn: Analysis of Field Data

Denna kursplan gäller: 2023-08-14 och tillsvidare

Kurskod: 5BI269

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-20

Innehåll

Kursen ger en bred översikt av de statistiska metoder som används i fältstudier. Kursen fokuserar på design och planering av fältexperiment och övervakningsprogram (monitoring) samt grafisk presentation och statistisk analys av fältdata med modern programvara. Kursen innehåller även ett projektarbete där studenterna självständigt ska analysera ett dataset och skriva en rapport.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Teoridel, 10 hp
Modulen är indelat i tre olika avsnitt:

Avsnitt 1, Introduktion, 2 högskolepoäng
Under avsnittet presenteras programvaran som kommer att användas under kursen och grunderna för utformning och planering av fältexperiment, parameterestimering, hypotestestning och grafisk presentation behandlas.

Avsnitt 2, Analys, tolkning och presentation av fältdata, 7 högskolepoäng
Under avsnittet behandlas hur utformningen, analysen och tolkningen av en studie påverkas av vilken typ av data som används. Under avsnittet gås igenom hur försök skall utformas, analyseras och presenteras. Val av parametrar diskuteras i relation till hur data kan analyseras statistiskt och vilka ekologiska tolkningar som kan göras. Uppbyggnaden av metoder baserade på variansanalys som regressionsanalys, ANOVA, ANCOVA, varianskomponentanalys och kontraster, behandlas. Den grundläggande uppbyggnaden av och tillämpningsområden för Generalized Linear Models och Contingency Tables tas även upp. Användningen av olika typer av analyser i vetenskapliga artiklar skärskådas. I samband med datorövningar diskuteras hur analyserna skall presenteras i vetenskapliga artiklar, och hur analysresultaten skall omformuleras till relevanta tolkningar.

Avsnitt 3, Planering och analys av övervakningsprogram 1 högskolepoäng
Under avsnittet introduceras planering och analys av övervakningsprogram och studenterna får själva dimensionera eller utvärdera övervakningsprogram i samband med datorövningar.

Modul 2, Tillämpningsuppgift, 5 hp
Modulen omfattar en självständig analys av ett datamaterial. Här finns det möjlighet att arbeta med egna data. I arbetet skall ett flertal av de metoder som tidigare behandlats under kursen tillämpas. Dataset skall analyseras såväl med parameterestimering som statistisk signifikans som utgångspunkt och resultaten skall presenteras i en rapport. I modulen ingår även genomgångar av hur dataanalyser bör presenteras i artiklar och rapporter.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

FSR1 Planera och dimensionera fältexperiment och monitoringprogram,
FSR 2 Analysera och tolka fältdata mha de vanligaste statistiska metoderna,
FSR 3 Presentera analyser och tolkningar av fältstudier i rapporter och artiklar,
FSR 4 Använda modern statistisk programvara,
FSR 5 Kritiskt granska de statistiska metoder som använts i vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav 60 hp i biolog inklusive 30 högskolepoäng ekologi, eller 60 hp i geovetenskap/naturgeografi eller miljövetenskap samt 30hp inom ekologi, eller motsvarande kunskaper.
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, datorövningar, seminarium och ett projektarbete som redovisas såväl skriftligt som muntligt.

Examination

Examination
Första modulen examineras med ett skriftligt prov. Det andra modulen, tillämpningsuppgiften, examineras genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport. Betyg som ges på kursens respektive moment och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. 

Modul 1: Teoridel, 10 hp
Modulen examineras genom följande prov:
individuell skriftlig tentamen
individuell skriftlig hemtentamen,
muntlig examination genom aktivt deltagande i seminarier

Skriftliga hemtentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Seminarierna, samt skriftlig tentamen bedöms enbart med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på modulent beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att hemtentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov. 

Modul 2: Tillämpningsuppgift, 5 hp
Modulen examineras genom följande prov:
skriftlig inlämningsuppgift i grupp
individuell skriftlig inlämningsuppgift

Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). 

Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga skriftliga inlämningsuppgifter bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov. 

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och samtliga momenten är godkända. För slutbetyget godkänt (G) på hel kurs krävs betyget godkänt (G) på kursens samtliga moment. För slutbetyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs betyget väl godkänt (VG) samtliga moduler.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.