Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare, 7,5 hp

Engelskt namn: Human-computer interaction in Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2007-01-01 till 2009-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5DV060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Innehåll

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Momentet behandlar metaforer och konceptuella modeller, interaktionstekniker, naturligt språk, gester, direktmanipulation, datorstöd för samarbete, designprocessen, designstöd, prototyper, verktyg, uppgiftsanalys och utvärderingstekniker. Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter och presentationer Moment 3, kognitionsvetenskapligt seminarium, 0 högskolepoäng (obligatoriskt moment) Delmomentet utgörs av aktivt deltagande i en seminarieserie.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - känna till och förstå grundläggande MDI-relaterade begrepp. T.ex. mental modell, konceptuell modell, metafor, distribuerad kognition, agenter, prototyp, HTA, GOMS, KLM, och Fitts lag - kunna relatera ovanstående begrepp till designprocessen - känna till och följa olika ansatser för designprocessen - känna till och använda olika utvärderingstekniker såsom intervjuer, enkäter, observationer, heuristisk utvärdering, kognitiv genomgång, och även motivera lämplig teknik i en specifik situation - kunna planera och genomföra utvärderingar - förstå hur olika delar av ett gränssnitt bidrar till användbarheten för ett interaktivt system - känna till olika typer av designverktyg och utvärderingshjälpmedel - kunna analysera och utforma ett användargränssnitt baserat på MDI-teori, designprinciper och beprövad erfarenhet

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B + En B + Ma B samt minst 15 hp i datavetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (på teoridelen) dels genom ett laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd eller Väl godkänd. På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos styrelsen för institutionen för datavetenskap begära att annan lärare utses för att sätta betyg på honom/henne. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.