"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Human-computer interaction in Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2013-02-04 och tillsvidare

Kurskod: 5DV060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Momentet behandlar metaforer och konceptuella modeller, interaktionstekniker, naturligt språk, gester, direktmanipulation, datorstöd för samarbete, designprocessen, designstöd, prototyper, verktyg, uppgiftsanalys och utvärderingstekniker. Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter och presentationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - känna till och förstå grundläggande MDI-relaterade begrepp. T.ex. mental modell, konceptuell modell, metafor, distribuerad kognition, agenter, prototyp, HTA, GOMS, KLM, och Fitts lag - kunna relatera ovanstående begrepp till designprocessen - känna till och följa olika ansatser för designprocessen - känna till och använda olika utvärderingstekniker såsom intervjuer, enkäter, observationer, heuristisk utvärdering, kognitiv genomgång, och även motivera lämplig teknik i en specifik situation - kunna planera och genomföra utvärderingar - förstå hur olika delar av ett gränssnitt bidrar till användbarheten för ett interaktivt system - känna till olika typer av designverktyg och utvärderingshjälpmedel - kunna analysera och utforma ett användargränssnitt baserat på MDI-teori, designprinciper och beprövad erfarenhet

Behörighetskrav

Univ: Minst 15hp kurser i programmeringsmetodik i datavetenskap innehållande en grundläggande kurs i programmeringsmetodik (tex 5DV104, 5DV105, 5DV106 eller 5DV114) samt en kurs som bygger på denna (tex Datastrukturer och algoritmer (5DV127/5DV128) eller Applikationsprogrammering i Python (5DA000)) eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (på teoridelen) dels genom ett laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd eller Väl godkänd. På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talat emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap. TILLGODORÄKNANDE I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.