Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Artificiellt intelligent beteende, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Artificially Intelligent Behaviour

Denna kursplan gäller: 2009-07-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV084

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-03

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-02-22

Innehåll

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Kursens fokus ligger på intelligenta agenter. Teoridelen innefattar teorier, metoder och principer för beteendebaserad artificiell intelligens: fundamentala problem för artificiell intelligens, neurala nätverk, subsumptionsarkitektur, artificiell evolution, artificiellt liv, kontrollarkitekturer, sensorimotorisk koordination, ekologisk balans, värdesystem, lärande. Momentet innefattar även en orientering i ett urval teorier, metoder, algoritmer och principer för klassisk artificiell intelligens: sökning, heuristik, kunskapsrepresentation, planering. Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng I laborationsdelen tränas praktisk tillämpning av någon eller några av teorierna, metoderna och principerna i teoridelen. Momentet utgörs av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • översiktligt beskriva och förklara området artificiell intelligens, dess bakgrund, fundamentala problem och huvudsakliga inriktningar • beskriva och förklara begrepp, metoder och teorier för neurala nätverk, subsumptionsarkitektur, artificiell evolution, artificiellt liv, kontrollarkitekturer, sensorimotorisk koordination, ekologisk balans, värdesystem, lärande • översiktligt beskriva och förklara begrepp, metoder och teorier för sökning, heuristik, kunskapsrepresentation och planering inom klassisk artificiell intelligens • tillämpa olika metoder för lösning av enklare problem för intelligenta agenter, samt analysera resultaten • identifiera och sätta sig in i tillämpliga metoder för lösning av mindre, ämnesrelaterade problem i något avgränsat område, t.ex. inom artificiellt liv, sensorimotorisk koordination eller lärande

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, 60 hp inom huvudområdet datavetenskap/kognitionsvetenskap eller 2 års studier inom utbildningsprogram, i båda fallen inkluderande avklarade kurs(er) i grundläggande programmeringsmetodik omfattande minst 15 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (på teoridelen) dels genom ett laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten vid Inst. för datavetenskap begära att annan lärare utses för att sätta betyg på honom/henne. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Tillgodoräknande I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. Artificiell intelligens för kognitionsvetare (5DV063) eller Artificiell intelligens med inriktning mot kognition och design (5DV044). Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 31

Medvetandets mekanik : en filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation
Crane Tim, Tuvesson Pi
Stockholm : Thales : 2004 : 239, [1] s. :
ISBN: 91-7235-046-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 3-4

Understanding intelligence
Pfeifer Rolf, Scheier Christian
Cambridge, Mass. ;a London : MIT : 1999 : 700 s. :
ISBN: 0-262-16181-8
Se bibliotekskatalogen Album

Searle John
Is the brain's mind a computer program?