Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp

Engelskt namn: Object-Oriented Programming Methodology

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 5DV133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-02-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-08-19

Innehåll

Kursen ger en introduktion till objektorienterad problemlösning och programmering. Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Kursen behandlar begreppen abstraktion, objekt, klass, metod, komposition, arv, Java-interface, abstrakt klass, referens, parameteröverföring, input, output, filer och undantagshantering. De teoretiska begreppen tillämpas praktiskt i alla stegen från problembeskrivning till väl fungerande mjukvara. Man arbetar abstrakt med modeller av ett problem (analys och design) likaväl som med konkret problemlösning och programmering (design, implementation och testning). Kursen har också ett inslag av grupparbete vilket ger erfarenhet av kommunikation, versionshantering och dokumentation med flera aktörer inblandade. Kursen består av två moment: Moment 1, objektorienterade koncept och deras tillämpning, 4 högskolepoäng Moment 2, objektorienterad analys, design och implementation, 3.5 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse - förklara grundläggande koncept i en objektorienterad ansats (FSR 1) - visa kunskap om metoder, så som CRC, för objektorienterad modellering av system. (FSR 2) - visa kunskap om UML-notation för klassdiagram. (FSR 3) Färdighet och förmåga - tillämpa grundläggande objektorienterade koncept i Java (FSR 4) - analysera ett problem utifrån en objektorienterad ansats, (FSR 5) - i grupp och enskilt designa ett objektorienterat program, dokumentera denna design, samt implementera den i Java, (FSR 6) - använda ett versionshanteringssystem för källkod och annan dokumentation som skapas i grupp, (FSR 7) - kunna utföra enhetstestning med hjälp av JUnit. (FSR 8) Värderingar och förhållningssätt - visa förmåga att utifrån en objektorienterad ansats, och andra för problemet relevanta aspekter göra bedömningar av en modells lämplighet. (FSR 9)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV161) eller Datastrukturer och algoritmer (5DV127/5DV128/5DV149/5DV150) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen av Moment 1 (objektorienterade koncept och deras tillämpning) sker genom en skriftlig tentamen (FSR 1-5, 9). Moment 2 (objektorienterad analys, design och implementation) examineras via ett antal obligatoriska uppgifter. Ett antal av uppgifterna i moment 2 ska utföras i grupp (FSR 2-7, 9) medan andra utförs individuellt (FSR 3-6, 8-9) Skriftlig tentamen bedöms med något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U). På moment 2 ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. Studenter som underkänts på Moment 1 vid kursens slut erbjuds ytterligare två provtillfällen under året. För studenter som underkänts på Moment 2 ges om gruppuppgiften är godkänd möjlighet till ny examination vid ett tillfälle under året som meddelas vid kursens slut. Studenter som inte blivit godkända på gruppuppgiften vid kursens slut kan få uppskov om det bedöms kunna slutföras inom en överskådlig tidsram som bestäms i samförstånd med kursansvarig lärare. Enskilda studenter som inte godkänts på gruppuppgiften vid kursens slut men som regelbundet deltagit i arbetet med denna kan få en extrauppgift. Studenter som inte deltagit i gruppuppgiften får betyget Underkänd (U) på momentet och kommer erbjudas ytterligare provtillfällen endast när kursen ges nästa gång om inte en hel grupp studenter önskar göra uppgiften i samband med uppsamlingstillfället. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs kan ej ingå fullt ut i en examen samtidigt som kursen Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV109). Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande görs på speciell blankett och ställs till den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Börstler Jürgen
  Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
  Inst för datavetenskap : 2004 :
  Kompendium i pdf-format
  Obligatorisk

  Horstmann Cay S.
  Big Java : early objects.
  S.l. : John Wiley & Sons : 2019 : 708 pages :
  ISBN: 9781119588887
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 3

  Horstmann Cay S.
  Big Java : early objects
  Fifth edition. : Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, Inc. : 2014. : xxxi, 902 s., A-90, G-13, I-24, C-8 s. :
  ISBN: 9781118431115 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna finns med ISBN 978-1-118-31877-5 också. Det är exakt samma bok men mycket billigare. Det finns en version 6 med ISBN: 13:978-1119056447 som också kan användas.

  Börstler Jürgen
  Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
  Inst för datavetenskap : 2004 :
  Kompendium i pdf-format
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  Horstmann Cay S.
  Big Java : early objects
  Fifth edition. : Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, Inc. : 2014. : xxxi, 902 s., A-90, G-13, I-24, C-8 s. :
  ISBN: 9781118431115 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna finns med ISBN 978-1-118-31877-5 också. Det är exakt samma bok men mycket billigare.

  Börstler Jürgen
  Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
  Inst för datavetenskap : 2004 :
  Kompendium i pdf-format
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2016 vecka 10

  Horstmann Cay S.
  Big Java : early objects
  Fifth edition. : Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, Inc. : 2014. : xxxi, 902 s., A-90, G-13, I-24, C-8 s. :
  ISBN: 9781118431115 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Denna finns med ISBN 978-1-118-31877-5 också. Det är exakt samma bok men mycket billigare.

  Börstler Jürgen
  Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
  Inst för datavetenskap : 2004 :
  Kompendium i pdf-format
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2015 vecka 47

  Horstmann Cay S.
  Big Java : early objects
  Fifth edition. : Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, Inc. : 2014. : xxxi, 902 s., A-90, G-13, I-24, C-8 s. :
  ISBN: 9781118431115 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Börstler Jürgen
  Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
  Inst för datavetenskap : 2004 :
  Kompendium i pdf-format
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2014 vecka 35

  Horstmann Cay S.
  Big Java
  4. ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : cop. 2010 :
  ISBN: 978-0-470-55309-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Börstler Jürgen
  Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
  Inst för datavetenskap : 2004 :
  Kompendium i pdf-format
  Obligatorisk