"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Parallell programmering för multicore-baserade system, 7,5 hp

Engelskt namn: Parallel programming for multicore-based systems

Denna kursplan gäller: 2013-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 5DV152

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-13

Innehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till ämnet parallell programmering med fokus på datorsystem baserade på multicore-processorer. Multicore processorer förekommer idag i allt från bärbara datorer och mobila enheter till världens mest kraftfulla superdatorer. Kursen förmedlar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som behövs för att konstruera och resonera kring effektiva parallella program skrivna för sådana system. Kursen behandlar bland annat de parallella programmeringsmodellerna OpenMP och MPI, parallella datorers arkitektur, design och implementation av parallella program, experimentell metodik, parallella programmeringsmönster och diverse problem som kan uppstå vid parallell programmering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • definiera och med egna ord förklara begrepp och termer inom parallell programmering för multicore-baserade system med särskilt fokus på programmeringsmodellerna OpenMP och MPI samt redogöra för aktuella trender inom parallella datorarkitekturer såsom multicore, minneshierarkier och vektorinstruktioner.
 • utföra uppgiftsuppdelning, beroendeanalys och schemaläggning samt utifrån givna riktlinjer utvärdera ett parallellt program.
 • redogöra för parallella programmeringsmönster samt implementera parallella program med hjälp av trådar, OpenMP och MPI.
 • utföra experiment vars syfte är att utvärdera ett parallellt programs prestanda samt tydligt presentera och diskutera erhållna resultat.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier, i båda fallen inkluderande kursen Systemnära programmering (5DV088) eller motsvarande kunskaper.
Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning. Utöver de schemalagda aktiviteterna krävs även eget arbete med materialet.

Examination

Prestationerna på kursen bedöms utifrån ett antal obligatoriska laborations- och inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).
Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Speciellt för denna kurs gäller att den inte kan ingå i en examen tillsammans med kursen 5DV011 Parallelldatorsystem.

Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/).Denna kurs ersätter kursen 5DV011 Parallelldatorsystem som läggs ned. Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV011 men inte klarat den:

 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV011 rekommenderar vi att man registrerar sig på denna kurs och examineras på den i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV011 kan man examineras på det andra momentet genom att delta i delar av examinationen på denna kurs. Kontakta kursansvarig vid kursstart för en individuell genomgång av vad som krävs.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 23

  Pacheco Peter S.
  An introduction to parallel programming
  Amsterdam : Morgan Kaufmann : c2011 : xix, 370 p. :
  ISBN: 9780123742605 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar som tillhandahålls av institutionen
  Institutionen för datavetenskap :

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Pacheco Peter S.
  An introduction to parallel programming
  Amsterdam : Morgan Kaufmann : c2011 : xix, 370 p. :
  ISBN: 9780123742605 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2013 vecka 34

  Rekommenderade kursböcker

  Vi rekommenderar att ni använder någon av följande böcker:

  Parallel programming : for multicore and cluster systems
  Rauber Thomas, Rünger Gudula
  2. ed. : Berlin : Springer : 2013 : XIII, 516 S. :
  ISBN: 978-3-642-37800-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Parallel Programming [Elektronisk resurs] : for Multicore and Cluster Systems
  Rauber Thomas., Rünger Gudula.
  2nd ed. 2013. : Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : 2013. : XIII, 516 p. 178 illus. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9783642378010
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pacheco Peter S.
  An introduction to parallel programming
  Amsterdam : Morgan Kaufmann : c2011 : xix, 370 p. :
  ISBN: 9780123742605 (hardback)
  Se Umeå UB:s söktjänst