"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmering i C, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Programming in C

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5DV158

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen består av tre moment:
Moment 1, Programmeringsteori, 3 hp
Momentet behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I momentet ingår en introduktion till hur man stegvis löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. Exempel på detta är val, iteration, funktioner, rekursiva funktioner, filhantering och kommandoradsparamterar. En introduktion till sökning och sortering ges och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergesort. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråket C

Moment 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp
Under momentet ges tillfälle att öva programmeringsteknisk färdighet genom praktik samt färdigheten att planera sin tid för att lösa implementationsuppgifter inom givna tidsramar. Programmeringsspråket C används.

Moment 3, Praktisk tillämpning av programmering, 1,5 hp
Under detta moment ges exempel på olika tillämpningar där programmering kommer till praktisk nytta och det ges tillfälle att tillämpa uppnådda kunskaper i programmering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • kunna tolka och beskriva programflödet hos program, inklusive sådana som innehåller rekursiva funktioner
 • visa kännedom om grundläggande algoritmer för sökning och sortering

Färdighet och förmåga

 • omvandla givna enkla algoritmer till det aktuella programspråket
 • förstå och använda sig av variabler, uttryck och kontrollstrukturer i ett högnivåspråk
 • konstruera och använda funktioner (även rekursiva) för att skriva strukturerade program i C
 • tillämpa filhantering i C
 • använda sig av grundläggande datatyper, arrayer och strängar samt känna till deras begränsningar
 • visa att man förstår principerna för felsökning genom att kunna utföra felsökningar

Behörighetskrav

Fysik A, Matematik D
eller:
Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Moment 1 består av en skriftlig salstentamen. På momentet sätts något av följande betyg: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Examinationen på Moment 2 består obligatoriska uppgifter som redovisas skriftligt enligt givna anvisningar. På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Var och en av de obligatoriska uppgifterna får bedömningen som avklarad eller ej avklarad. När samtliga uppgifter är avklarade ges betyget G på momentet. Om samtliga uppgifter inte är avklarade vid kursens sluts ges betyget U på momentet.

Examinationen på Moment 3 består obligatoriska uppgifter som redovisas skriftligt enligt givna anvisningar. På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Var och en av de obligatoriska uppgifterna får bedömningen som avklarad eller ej avklarad. När samtliga uppgifter är avklarade ges betyget G på momentet. Om samtliga uppgifter inte är avklarade vid kursens sluts ges betyget U på momentet.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla moment är godkända. Vid sammanvägningen av betyget kommer särskild hänsyn att tas till i vilken mån uppgifter lösts inom givna tidsramar.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter kursen 5DV114 Programmering i C som läggs ned och kan inte tas med i en examen tillsammans med den.

Kursen kan iinte räknas fullt ut i en examen tillsammans med en inledande kurs i programmeringsteknik i C som exempelvis kurserna 5DV104 och 5DV157. Överlappet mellan 5DV114 och 5DV104/157 motsvarar 6hp.Studenter som läst den tidigare kursen 5DV114 Programmering i C men inte blivit helt klar med den kan tillgodoräkna resultat från den till denna kurs enligt följande:

 • Om man klarat moment 1 på 5DV114 kan det tillgodoräknas som moment 1 på denna kurs.
 • Om man klarat moment 2 på 5DV114 kan det tillgodoräknas som moment 2 på denna kurs.
 • Om man klarat moment 3 på 5DV114 kan det tillgodoräknas som moment 3 på denna kurs.

Om studenten läst kursen Programmeringsteknik med C och Matlab (kurskod 5DV104/5DV157) så kan denne tillgodoräkna moment 1 och/eller moment 2 till motsvarande moment på denna kurs. Moment 3 kan ej tillgodoräknas mellan kurserna utan studenten måste examineras på denna kurs moment 3 i sin helhet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.