"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmeringsteknik med Python och Matlab, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory programming in Python and Matlab

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV176

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-13

Innehåll

Modul 1, Programmeringsteknik, 6 hp
Modulen behandlar grunderna i skapande av datorprogram. Det inbegriper definitioner och begrepp inom programmeringsteknik samt grundläggande konstruktioner i ett programmeringsspråk. Syftet är att ge kunskap och färdighet i hur problem kan lösas av en algoritm som i sin tur kan översättas till program. Utöver detta behandlas även filhantering, felhantering och det ges en introduktion till klasser och objekt. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråken Python och Matlab.

Modul 2, Praktisk tillämpning av programmering i Matlab, 1,5 hp
I denna modul ges en introduktion till Matlab samt färdighetsträning för att kunna utföra enklare beräkningar, programmering och visualisering med hjälp av Matlab.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 1) redogöra för datatypers användning och begränsningar,
 • (FSR 2) identifiera och förklara syftet med enkla sekventiella algoritmer/program,
 • (FSR 3) identifiera och förklara syftet med konstruktioner för felhantering, klasser och objekt i given kod.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 4) omvandla givna enkla algoritmer till Python och Matlab,
 • (FSR 5) använda funktioner för att skriva strukturerade program,
 • (FSR 6) läsa, skriva och skapa filer,
 • (FSR 7) använda figurer och axlar för att presentera resultat i Matlab.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D

Undervisningens upplägg

När kursen ges på campus
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

När kursen ges på distans
Undervisningen bedrivs i form av digitala föreläsningar och digitala diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Modul 1 (FSR 1-6) använder betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), Med beröm godkänd (5).

Modul 2 (FSR 1-2, 4-7) använder betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G).

Betyget på kursen som helhet bestäms av betyget på modul 1.

När kursen ges på campus

 • Examinationen på modul 1 består vid ordinarie tillfälle av skriftliga delprov i datorsal. Vid omprov sker examinationen i stället i form av ett samlat skriftligt prov i datorsal.
 • Examinationen på modul 2 består av en obligatorisk uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt (i form av ett on-line quiz).

När kursen ges på distans

 • Examinationen på modul 1 består vid ordinarie tillfälle av skriftliga delprov via lärplattform på lärcentra eller dylikt. Vid omprov sker examinationen i stället i form av ett samlat skriftligt prov via lärplattform på lärcentra eller dylikt.
 • Examinationen på modul 2 består av en obligatorisk uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt (i form av ett on-line quiz).

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med minst 6 hp kursen 5DV177 Programmering i Python.
 Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Lindemann Jonas
Ingenjörens guide till python
1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 302 sidor :
ISBN: 9789144126739
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Matlabkompendium som tillhandahålls av institutionen
Inst för datavetenskap :
Obligatorisk

Referenslitteratur

MathWorks Tutorials

Tutorials