"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmering i Python, 7,5 hp

Engelskt namn: Programming in Python

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV177

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-06-23

Innehåll

Kursen består av två moduler:

Modul 1, Programmeringsteknik, 6 hp
Modulen behandlar grunderna i skapande av datorprogram. Det inbegriper definitioner och begrepp inom
programmeringsteknik samt grundläggande konstruktioner i ett programmeringsspråk. Syftet är att ge kunskap och
färdighet i hur problem kan lösas av en algoritm som i sin tur kan översättas
till program. Utöver detta behandlas även filhantering, felhantering och det ges en introduktion till klasser och objekt. De
olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråket Python.

Modul 2, Praktisk tillämpning av programmering i Python, 1,5 hp
I denna modul ges exempel på olika tillämpningar där programmering kommer till praktisk nytta och det ges tillfälle att tillämpa uppnådda kunskaper i programmering.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för datatypers användning och begränsningar (FSR 1)
  • identifiera och förklara syftet med enkla sekventiella algoritmer/program (FSR 2)
  • identifiera och förklara syftet med konstruktioner för felhantering, klasser och objekt i given kod (FSR 3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • omvandla givna enkla algoritmer till Python (FSR 4)
  • använda funktioner för att skriva strukturerade program (FSR 5)
  • läsa, skriva och skapa filer (FSR 6)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Modul 1 (FSR 1-6) består vid ordinarie tillfälle av skriftliga delprov som examineras i datorsal. Vid omprov sker examinationen istället i form av ett samlat skriftligt prov i datorsal. På modulen används betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Examinationen på Modul 2 (FSR 1-6) består av en obligatorisk uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt (i form av ett on-line quiz). På modulen används betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G).

Betyget på kursen som helhet sätts först när båda modulerna är godkända och sätts till samma som betyget på modul 1.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med minst 6 hp kursen 5DV176 Programmeringsteknik med Python och Matlab.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Lindemann Jonas
Ingenjörens guide till python
1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 302 sidor :
ISBN: 9789144126739
Se Umeå UB:s söktjänst