"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerade distribuerade system, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced distributed systems

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV205

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-09-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-07

Innehåll

Kursens huvudsakliga tema är de underliggande principerna och teknologierna för moderna storskaliga distribuerade system. Kursen ger en översikt över de byggstenar som används för att bygga distribuerade system (exempelvis programmerings-, säkerhets- och servicemodeller) och diskuterar hur utbytesförhållandena mellan dessa ser ut när distribuerade system skalas till stor skala. Kursen ger även en översikt över de olika paradigmer som idag används för att skapa distribuerade system, och studerar aktuella exempel inom områdena Peer-to-peer, High-Performance, High Throughput, Grid och Cloud computing. Stor vikt läggs vid färdighetsträning i utveckling av distribuerade system genom obligatoriska uppgifter.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

  • (FSR 1) förklara och karaktärisera utbytesförhållanden mellan olika paradigmer för distribuerade system,
  • (FSR 2) redogöra för och förklara de olika typer av säkerhetsfrågeställningar som finns i distribuerade system,
  • (FSR 3) redogöra för vilka huvudsakliga typer av distribuerade system som är i bruk idag samt analysera dessa olika typers tekniska styrkor och svagheter för olika typer av tillämpningar,
  • (FSR 4) definiera och förklara grunddragen i moderna distribuerade arkitekturer samt exemplifiera olika tekniker som kan användas för att realisera service-orienterade arkitekturer.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 5) klassifiera distribuerade system gentemot de tekniker och tillämpningar som används i realisationer av distribuerade system,
  • (FSR 6) kombinera teorier och metoder inom distribuerade system med färdigheter och förmågor inom programvaruutveckling genom att utveckla moderna distribuerade system,
  • (FSR 7) baserat på tidigare kunskap, kunna ta fram information och färdigheter som krävs för användande av vanligt förekommande utvecklingsverktyg inom distribuerade system.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav 60 hp datavetenskap. Minst 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; 7,5 hp objektorienterad programmering; 7,5 hp applikationsutveckling; 7,5 hp systemprogrammering; 7,5 hp operativsystem; 7,5 hp datakommunikation och datornät; och 7,5 hp distribuerade system. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Studenten examineras på kursen på tre olika sätt:

  • praktiska uppgifter som är enskilda och redovisas skriftligt (FSR 1-7),
  • ett projekt som utförs i grupp och redovisas muntligt och skriftligt  (FSR 1-7),
  • samt en skriftlig salstentamen  (FSR 1-5).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.