"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik II, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Analog Circuits II

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EL027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen behandlar operationsförstärkaren och dess parametrar, konstruktion av signalkonditionerande system såsom instrumentförstärkare, aktiva filter, switchade system och oscillatorer.Kursen behandlar också transistorteknik såsom bipolär- och fälteffekttransistorer, switch- och småsignalmodeller liksom förstärkarteknik.Simulering och beräkning av konstruktioner med hjälp av PSPICE ingår.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- förklara centrala begrepp och termer inom områdena bipolär-
fälteffekttransistorer, switchteknik och operationsförstärkare,
- analysera och konstruera analoga och analoga/digitala system bestående av bipolär-
fälteffekttransistorer och operationsförstärkare,
- redogöra för och tillämpa kretslösningar inom området switchteknik,
- konstruera aktiva filter enligt en given kravspecifikation,
- simulera (med PSPICE) analoga och analog/digitala system,
- i ett praktiskt konstruktionsprojekt bygga och felsöka ett analogt eller analogt/digitalt
system med under kursen förvärvade kunskaper,
- förmedla i muntlig och skriftlig form resultatet av konstruktionsprojektet.

Behörighetskrav

Univ: Förutom grundläggande behörighet, Analog elektronik I, 7,5 hp (5EL026) eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i
samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och
demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut, men
kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar,
redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd
(U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
På moment 2, laborationsdelen, ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm
godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett
prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett
fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en
kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till
styrelsen för Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för
tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.