"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik, 15 hp

Engelskt namn: Analog Circuits

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5EL160

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-04-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-08

Innehåll

Kursen är en introduktion till området analog elektronik med tyngdpunkt på nätteori, passiva komponenter, halvledare, transistorer och operationsförstärkare. Under kursen får du träna att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller, behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. Ett viktigt inslag i kursen är konstruktion och utvärdering av analoga elektroniska system.
Kursen är uppdelad i två moduler:
1. Teori och Färdighet, 7.5 hp (Theory and Skills, 7.5 ECTS);
2. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Teori och Färdighet:
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät,
- redogöra för de fysikaliska lagar som är väsentliga för förståelse av lik- och växelströmsnät,
- redogöra för grundläggande satser och verktyg för förenkling och analys av lik- och växelströmsnät,
- redogöra för funktionen hos och användning av passiva komponenter, operationsförstärkare, transistorer och dioder,
- redogöra för hur filter, förstärkare och oscillatorer konstrueras,
- redogöra för vad ett kreativt och kritiskt arbetssätt innebär,
- beräkna, förutsäga, analysera och illustrera egenskaper hos passiva och aktiva nät genom manuell beräkning samt med simulator och matematiska beräkningsverktyg,
- genomföra experiment, mäta och utvärdera egenskaper i passiva och aktiva nät.

Projekt:
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- välja komponenter och konstruktionsmetoder genom litteraturstudier och analys av datablad,
- använda kunskaper som vunnits i kursen för att specificera, konstruera och realisera
elektroniska konstruktioner samt kunna presentera genomförda konstruktionsprojekt och argumentera för valda lösningar,
- analysera, utvärdera och kritiskt granska elektroniska konstruktioner,
- genomföra ett kompetensutvecklings- och konstruktionsprojekt i grupp under iakttagande av ett kreativt och kritiskt förhållningssätt,
- analysera den egna arbetsinsatsen under kursen i termer av kreativitet, initiativförmåga,
kritiskt förhållningssätt, förmågan att arbeta i grupp och förmågan att bedöma behovet av ytterligare information för att lösa en uppgift.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Kursens pedagogik baseras på målformulering, lärande och problemlösning i mindre grupper kompletterat med lärarstyrda föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Modul1, Teori och färdigheter:

Modulen består av en teoretisk del som examineras i fyra skriftliga prov. Modulen består även av fyra laborationer som examineras i fyra skriftliga rapporter. Förutom detta examineras modulen i åtta muntliga redovisningar. Alla dessa delar av examinationen poängsätts med underkänd (0p) eller godkänd (1p) och vissa delar även med väl godkänd (2p). Maxpoäng för modulen är 24p.

Modul 2, Projekt:

Modulen examineras genom 3 muntliga presentationer och fyra skriftliga. Dessa delar poängsätts där skalan varierar beroende på uppgift. Den del som poängsätts med lägsta maxpoängen har antingen underkänd (0p) eller godkänd (1p). Den del som poängsätts med högsta maxpoängen har en skala från 0p till 12p. Maxpoäng för modulen är även här 24p.

Det slutliga kursbetyget blir ett av betygen: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att beräkna slutbetyget i kursen summeras poängen från de båda modulerna. För kursbetyget (3) krävs att den summerade poängen ska vara minst 32p För kursbetygen (4) och (5) krävs att den summerade poängen uppgår till minst 38p respektive minst 44p.

För att det slutliga kursbetyget ska bli godkänt krävs att studenten har godkända betyg från modulernas samtliga prov, rapporter, skriftliga och muntliga redovisningar.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för Tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.