"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datorteknik och inbyggda system, 15 hp

Engelskt namn: Computer Engineering and Embedded Systems

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 5EL179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-10-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-17

Innehåll

Kursen indelas i två moment:
Moment 1: Datorteknik och inbyggda system, 8 hp (Computer engineering and embedded systems, 8 ECTS);
Moment 2: Design, utveckling och realisering av ett inbyggt system, 7 hp (Application and project, 7 ECTS).
Första delen av moment 1 fokuserar på olika systemkomponenter som mikrokontroller, I/O-enheter och givare. För att uppnå förståelse för samspelet mellan hård och mjukvara sker programmeringen i assembler.
Under andra delen av moment 1 sätts systemkomponenterna ihop till ett komplett system. Systemdelarna konstrueras av olika arbetsgrupper och samarbete och dokumentation blir därför viktigt. Dessutom ingår träning i felsökning på såväl hård- som mjukvara, samt träning i att läsa, tolka och förstå datablad.
I moment 2 har studenterna en roll som specialister/konsulter inom datorteknikbranschen. En kund har ett vagt specificerat önskemål om en tänkbar produkt. För att kunna utvärdera den tänkta produkten vill kunden att konsultföretaget utvecklar en prototyp. Framtagandet av denna prototyp sker i arbetslag som arbetar inom ramen för en projektstyrningsmodell.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra och utvärdera ett projekt, innebärande att man applicerar projektstyrningsmodeller och verktyg,
- analysera en projektgrupps utveckling och bidra till gruppens positiva utveckling,
- bidra till ett projekts måluppfyllelse,
- skriftligt redovisa ett projektarbete på engelska språket,
- utveckla hårdvarunära datorprogram i assembler och C,
- konstruera ett inbyggt system med goda EMC-egenskaper,
- designa och bygga ett inbyggt system som är optimerat med avseende på affärsmässiga parametrar så som pris, effektförbrukning och prestanda,
- identifiera behovet av komponenter och verktyg för att konstruera ett specificerat inbyggt system.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp inom området Digitalteknik och Systemnära programmering, 7.5 hp (5DV088) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på målformulering, lärande och problemlösning i mindre grupper kompletterat med lärarstyrda föreläsningar, workshops och övningar. I kursen används en projektstyrningsmodell vilken till stor del styr arbetsformer och dokumentation av arbetet.

Examination

Examinationen på kursen sker fortlöpande under kursen genom muntlig och skriftlig redovisning av uppnådda kunskapsmål, praktisk demonstration, muntlig redovisning och skriftlig dokumentation av uppnådda färdighetsmål samt reflektionsdokument som styrker uppnådda mål för värderingsförmåga och förhållningssätt. På skriftliga prov, inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På varje moment liksom på kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga förväntade studieresultat är examinerade och godkända samt att den studerande aktivt deltagit i de gruppbaserade aktiviteterna. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare examinationstillfällen under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i gruppaktiviteterna under ordinarie kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Foyer Per
Mikroprocessorteknik
Lund : Studentlitteratur : 2005 : [2], 275, [1] s. :
ISBN: 91-44-03876-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst