"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Administration av mjukvaruutveckling i Linux, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-17

Engelskt namn: Software Development Administration under Linux

Denna kursplan gäller: 2015-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 5EL229

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-03-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-17

Innehåll

Kursen ger en grund i hur man administrerar mjukvaruprojekt under Linux. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om Linuxsystem såsom begrepp, användare, rättigheter, filstruktur, vanliga nyttoprogram etc.
Kursen går igenom följande moment:
- juridiken kring mjukvara, främst Open Source,
- hantering av licenser,
- dokumentation,
- revisions- och versionshantering,
- projekthantering,
- testmetodik,
- utveckling.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Verktyg, 3.5 hp  (Tools, 3.5 ECTS);
2. Teori och praktik, 4 hp (Theory and project, 4 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 Verktyg:
- administrera ett mjukvaruprojekt på Linux-plattform
- dokumentera och testa mjukvaruprojekt
Teori och praktik:
- redogöra för de juridiska och etiska grunderna för mjukvaruutveckling
- dokumentera och testa mjukvaruprojekt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp inom området Programmering, samt Linux som utvecklingsmiljö, 7.5 hp (5EL142) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer och projektuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av övningar, redovisningar och rapporter. På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.