"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik I, 7,5 hp

Engelskt namn: Analog Circuits I

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5EL231

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-12-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande lik- och växelströmsteori samt ett avsnitt om operationsförstärkare och deras grundkopplingar. Under kursen tränas i att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. Kursen ger även kunskaper om hur grundläggande analoga komponenter och system fungerar, samt kunskap om hur man med hjälp av datablad och datorer konstruerar och simulerar sådana system.
Kursen är uppdelad i tre moduler:
1. Likströmsnät, 2.5 hp (DC Networks, 2.5 ECTS);
2. Växelströmsnät, 2.5 hp (AC Networks, 2.5 ECTS);
3. Operationsförstärkare, 2.5 hp (Operational Amplifiers, 2.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Likströmsnät:
- förklara grundläggande begrepp gällande likströmsnät,
- analysera elektroniska nät med Ohms och Kirchoffs lagar,
- förenkla nät med Thevenins och Nortons tvåpoler,
- beräkna strömmar och spänningar med hjälp av superpositionssatsen,
- beräkna spänningar och strömmar med hjälp av delningssatserna,
- simulera likströmsnät med hjälp av PSpice,
- använda sina förvärvade kunskaper i laborativa moment.
Växelströmsnät:
- förklara grundläggande begrepp gällande växelströmsnät,
- beräkna effekt i nät,
- analysera växelströmsnät med hjälp av rektangulär och polär notation,
- dimensionera grundläggande passiva filter,
- simulera växelströmsnät med hjälp av PSpice,
- använda sina förvärvade kunskaper i laborativa moment.
Operationsförstärkare:
- konstruera grundläggande förstärkare och komparatorer med operationsförstärkare,
- simulera operationsförstärkarkopplingar med hjälp av PSpice,
- använda sina förvärvade kunskaper i laborativa moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer, dels med en gemensam samling för de som inte kan labba hemma eller behöver handledning på plats. Experimentellt arbete och simulering utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Egen dator med Windows, labkit (enligt instruktion via kurshemsida) och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen delas upp i ett antal momentredovisningar där studenterna redovisar kunskaper och färdigheter genom muntliga, men även skiftliga redovisningar och rapporter. Redovisningen består ofta av problemlösning men kan också innebära demonstration av laborationsfärdigheter. Kursbetyget utgör en sammanvägning av resultatet på respektive moment.

Modul 1 (Likströmsnät), Modul 2 (Växelströmsnät), och Modul 3 (Operationsförstärkare):
Ett flervalsfrågetest, två inlämningsuppgifter och en laboration per modul. Samtliga uppgifter bedöms med poäng: För test krävs 1p (100%) för godkänt. För inlämningsuppgifterna och laborationen krävs 1p (50% av max 2p) för godkänt. För samtliga moduler sätts betyget underkänt (U), godkänt (G), väl godkänt (VG) enligt:

  • För G: Minst 1p på varje uppgift under modulen.
  • För VG: Minst 1p på varje uppgift under modulen samt att två av uppgifterna har fått 2p.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (G) på alla tre moduler. För kursbetyget (4) krävs, utöver kraven för betyg 3, betyget (VG) på minst två av modulerna. För kursbetyget (5) krävs betyget (VG) på alla tre moduler. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Ellära : krets- och fältteori
Bergström Lars, Nordlund Lars
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 423 sidor :
ISBN: 9789147106196
Se Umeå UB:s söktjänst