"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysik - examensarbete III, 60 hp

Engelskt namn: Master´s Thesis in Physics III

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY171

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete som bygger vidare på avancerade kurser i fysik. Arbetet genomförs i samverkan med handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete. Kursen tränar ett vetenskapligt förhållningssätt vad gäller färdighet att söka, tillgodogöra sig och analysera bakgrundsmaterial samt att presentera överväganden, avgränsningar, metoder och slutsatser. En viktig del av kursen är att författa en skriftlig, vetenskaplig rapport och att även presentera arbetet muntligt.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • visa på väsentligt fördjupade kunskaper och fördjupad förståelse inom minst ett fysikområde
  • visa på breddade kunskaper och breddad förståelse, exempelvis genom att sätta in aktuell problemställning i ett vidare vetenskapligt perspektiv eller genom att anknyta till områden där vald fördjupning är tillämpbar.

 
För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • med hög grad av självständighet planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom givna ramar
  • söka, välja och analysera vetenskaplig litteratur som är relevant för aktuell problemställning
  • kommunicera frågeställningar, metod, resultat och slutsatser i en skriftlig, vetenskaplig rapport och att även kunna presentera arbetet muntligt.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • visa förmåga att systematiskt och kritiskt granska arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

 

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive minst 30 högskolepoäng i fysik på avancerad nivå. Särskilda behörighetskrav kan gälla för vissa delområden av fysiken. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs under handledning. Upplägg planeras av studerande och handledare. Planeringen av arbetet ska godkännas av kursansvarig. Studenten ska ges förutsättningar att genomföra uppgiften inom kursens nominella tidsram. Studerande som påbörjat sitt examensarbete och inte slutfört detta inom ett och ett halvt år kan inte kräva att få fortsatt tillgång till utrustning och handledning. Institutionen har alltså ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än ett och ett halvt år. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Examination

Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras muntligt vid ett seminarium. Om rapporten skrivs på svenska ska en sammanfattning på engelska ingå. På examensarbetet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Fysik - examensarbete III 60 hp (5FY112) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.