"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

'Design-Build-Test', projektkurs för ingenjörer, 15 hp

Engelskt namn: 'Design-Build-Test', interdisciplinary project in engineering

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY220

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar som belyser områdena hållbarhet, gruppdynamik och projektstyrning med det agila ramverket scrum för att ge insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. I det ämnesövergripande projektarbetet tillämpar studenten ingenjörsmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system. Projektarbetet saknar lösningsmanualer, facit och entydiga lösningar men det finns gott om utmaningar i att samarbeta för ett gemensamt mål, utrymme för kreativt tänkande och behov av effektiv planering. Syftet är att studenterna ska träna på att genomföra projekt och vässa problemlösningsfärdigheter i grupp som en förberedelse inför verkligheten efter deras studier. Projektarbetet ger även träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Projektet utformas efter beställning från en produktägare, exempelvis konstruktion av en produkt eller utformning av en prototyp. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av färdig produkt eller system. Varje projekt är ämnesövergripande. Därför kommer studenter från minst två olika ingenjörsprogram, (t.ex. bioteknik, teknisk fysik, teknisk datavetenskap, industriell ekonomi och maskinteknik) att delta i varje projekt. Projektgruppen, som består av minst 6 studenter, arbetar mot en produktägare och dokumenterar arbetsinsatsen. Produktägaren presenterar en backlog, en prioriterad lista av önskemål om produkten. Projektgruppen åtar sig att implementera delar av backlog:en i tre veckor långa så kallade sprintar som inleds med ett planeringsmöte och avslutas med en granskning och uppdatering av backlog:en innan nästa sprint tar vid. Varje grupp har tillgång till en begränsad budget för sitt arbete som de får planera hur de ska använda. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas vid en projektkonferens där studenterna demonstrerar resultaten för varandra och för produktägaren.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

 • utvärdera produkten ur ett hållbarhetsperspektiv
 • reflektera över hur en effektiv arbetsgrupp fungerar.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

 • tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och medverka i hela utvecklingskedjan vid framtagning av en produkt eller en prototyp utifrån ett helhetsperspektiv på arbetet
 • planera och organisera arbetet i ett utvecklingsprojekt
 • arbeta aktivt i en projektgrupp, samt förstå dess olika roller enligt den agila metodiken
 • praktisera ingenjörsmässigt tänkande och kreativitet
 • tillämpa självständighet och kritisk tänkande
 • praktisera muntlig och skriftlig kommunikation, både inom projektgruppen och externt
 • upprätta och revidera en plan för ett projekt i kontinuerlig förändring
 • redovisa resultaten från ett större projekt i både muntlig och skriftlig form.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

 • analysera projektprocessen och den egna rollen i projektet.

Behörighetskrav

Minst 90 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning eller minst 135 hp avklarade på en civilingenjörsutbildning. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller inledande föreläsningar och övningar som behandlar projektledning och gruppdynamik. Samtidigt påbörjas projektarbetet som varje grupp självständigt planerar. Varje projektgrupp bör bestå av minst 6 studenter från minst två olika utbildningsprogram. Till varje finns en produktägare och handledare vid behov. Projektstyrning skall ske med en agil metodik. Obligatoriska moment av prövande karaktär är gruppdynamikseminarier, slutleverans av projektprodukt samt utvärdering av projektprocessen.

Examination

Examinationen baseras på bedömningar av prövande moment i samband med föreläsningar och övningar samt bedömning av genomförande av projektarbete. Projektarbetet bedöms i delmoment utifrån uppfyllandet av förväntade studieresultat. Dessa delmoment är: aktivitetsnivån under genomförande av projektet, projektrapport och övrig dokumentation av projektet, analys av projektprocessen och den egna rollen i projektet. För slutbetyget Godkänd (G) fordras godkänt på samtliga delmoment.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

I en civil- eller högskoleingenjörsexamen får denna kurs räknas som 7,5 hp projektkurs och 7,5 hp i projektledning. Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 'Design-Build-Test', projektkurs för ingenjörer 15,0 hp (5TN000) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.