Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktiska miljöer, 15 hp

Engelskt namn: Artic Environments

Denna kursplan gäller: 2010-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 5GV029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-08-18

Innehåll

Kursens mål är öka förståelsen för de arktiska miljöerna. Kursen behandlar naturliga förhållanden i arktiska miljöer, hur vi redan idag påverkar de arktiska miljöerna samt potentiella hot mot dem. I kursen ingår teoretiska moment samt ett längre projektarbete som startar under en studieresa till Kangerlussuaq på Grönland där olika frågeställningar i arktisk miljö exemplifieras. Under projektarbetet väljs ett ämne knutet till den arktiska miljön i närheten av studieorten på Grönland. Projektarbetet läggs upp som ett konventionellt vetenskapligt arbete med en fältarbetsdel. Arbetet redovisas munligt och skriftligt

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna: För betyget Godkänd: - med viss handledning planera, genomföra och dokumentera ett fältarbete i ett arktiskt område i form av en vetenskaplig projektrapport och muntlig redovisning - visa förmåga att effektivt utnyttja hela kurstiden som står till förfogande för fältarbetet och projektrapporten - tillämpa metoder för litteratursökning samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning - kritiskt granska och kommentera ett motsvarande arbete muntligt och skriftligt - tillämpa kunskaper och färdigheter av betydelse för fältarbete i en arktisk miljö

Behörighetskrav

60 hp Geovetenskap/Naturgeografi och 30 hp Biologi eller 60 hp Biologi och 30 hp Geovetenskap/Naturgeografi

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och handledning både i fält och under arbetet med projektrapporten.

Examination

Examinationen sker dels löpande under fältarbetet, samt dels genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller. Då fler studenter arbetar med samma uppgift ska det i rapporten klart anges vilka ansvarsområden respektive student har. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid seminarium, samt att muntlig och skriftlig opposition på annan rapport genomförs. På fältarbete, rapport, opposition och seminarium sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid indivduellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Kurslitteraturen består av en kollektion av utvalda vetenskapliga artiklar som tillhandahålles av institutionen