"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klimatförändringar (geovetenskap), 7,5 hp

Engelskt namn: Climate Change (Earth Science)

Denna kursplan gäller: 2023-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 5GV096

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-09-05

Innehåll

Kursen behandlar atmosfärens uppbyggnad samt grundläggande processer i atmosfären. Dessutom behandlas meteorologiska och klimatologiska förhållanden från det globala till det lokala planet samt orsaker till klimatvariationer.

Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och former. En viktig del är att kunskaperna befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

FSR 1. Beskriva och förklara grundläggande processer i atmosfären, samt meteorologiska och klimatologiska förhållanden från det lokala till det globala planet
FSR 2. Beskriva och förklara orsaker till den ökande koldioxidhalten, förväntade konsekvenser för globala klimatmönster samt hur de förväntade ändringarna förväntas påverka biologiska system
FSR 3. Känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder
FSR 4. Utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser
FSR 5. Individuellt inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och skriftligt

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

FSR 6. Tillämpa kunskaper om hur en potentiell ökning av växthusgaserna i atmosfären kommer att påverka vår omgivning.
FSR 7. Analysera bidraget av den naturliga och antropogena påverkan på klimatet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1b1 eller 1a

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar. Projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten och aktivt deltagande i övningar, seminarier och exkursioner. På övnings-, seminarie- och exkursionsdelarna ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På tentamen samt på kursen som helhet ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).  Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten. Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform för individuell anpassning i enlighet med Regler för betyg och examination.  

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.