"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

3D-visualisering, 7,5 hp

Engelskt namn: 3D Visualisation

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5ID022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-05-08

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-04

Innehåll

Kursens behandlar digitala visualiseringsproblem och -tekniker som rör dynamik (dynamics), vätskor (fluids), päls (fur), hår (hair), bildplan (image planes), kamerarörelser (camera moves) samt visuella effekter (paint effects).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - tillämpa modelleringskunskaper i verklighetslika miljöer - använda programvaran Maya för videodigitalisering - beskriva hur dynamiska objekt animeras i Maya - utföra animationer med hjälp av programvaran Maya - skapa grundläggande visuella effekter

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 180 högskolepoäng från tidigare designstudier, eller motsvarande kunskaper. Studenten ska även vara godkänd i de föregående kurserna i kurspaketet Avancerad designvisualisering. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i halvfart i form av demonstrationer, föreläsningar och övningar under handledning. Undervisningen genomförs på engelska. Undervisningen bedrivs i form av demonstrationer, föreläsningar och övningar under handledning. Undervisningen genomförs på engelska.

Examination

För kursen används något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinationen sker fortlöpande under kursens olika moment genom godkännande av de praktiska uppgifter som ges. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända.För Godkänt fordras därutöver närvaro (högst 20 % frånvaro) vid den lärarledda undervisningen som är av seminarieliknande karaktär. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av obligatoriska moment och tillämpningsarbeten. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kursen kan enbart ske vid en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och utbildningsansvarig.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.